پیوند به
موقعیت وب

 

 

 

     

 

 طرح دروس دکتر سید سعید مظلومی

ارتقاء سلامت نوجوانان و جوانان (دکتري  آموزش بهداشت)

جامعه شناسي سلامت  (کارشناسی ارشد بين الملل آموزش بهداشت)

آموزش بهداشت مدارس (کارشناسی ارشد آموزش بهداشت)              

اکولوژی انسانی  (دانشجویان کارشناسی بهداشت عمومی)   

روش تحقیق(کارشناسی ناپيوسته بهداشت عمومي)

ارتقاء سلامت و سبک زندگی سالم ( کارشناسی ارشد بين الملل آموزش بهداشت)

 ارتباطات در آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت(دکتري  آموزش بهداشت)

ارزشيابي مداخلات آموزشي بهداشت و ارتقاء سلامت (دکتري  آموزش بهداشت)

 

طرح دروس مهندس محمد حسین دهقانی

بهداشت عمومی (کارشناسی علوم آزمایشگاهی

 حشره شناسی پزشکی و  مبارزه با ناقلین(بهداشت عمومی)

روش های مهندسی مبارزه با ناقلین(بهداشت محیط)

مبارزه با ناقلین(بهداشت محیط)

طرح دروس دکتر محمد حسین باقیانی مقدم

تکنو لوژی و روشهای آموزش (ارشد)

ارتباط در آموزش بهداشت و ارتقای سلامت (ارشد

آموزش بهداشت در مراکز ارائه خدمات بهداشتی درمانی (ارشد

بهداشت عمومی (داروشناسی)

پژوهش درآموزش بهداشت وارتقاء سلامت (دکتری

بهداشت بین الملل (دکتری