پیوند به

موقعیت وب

 

در راستای ارتقاء سطح پژوهش دانشکده جلسات این شورا به صورت ماهیانه باحضور اعضا اقدام به بررسی طرحهای پژوهشی ارسالی از طرف اعضای هیأت علمی دانشکده می نماید.اطلاع رسانی اعضا به صورت دعوتنامه کتبی ازسوی سرپرست امور پژوهشی دانشکده صورت می گیرد.در ضمن حضور حداقل یکی از نمایندگان شورا ی پژوهشی دانشگاه در این جلسات ضروری است .مصوبات جلسه با توجه به پروتکل اجرایی طرحهای پژوهشی به منابع ذیربط ارسال می گرددویک نسخه آندر لیور پژوهشی بایگانی می گردد.


 

 

13-دکترعلی اکبر واعظی
دکترای پرستاری
vaeziali(at)yahoo.com

محل و ساعت حضور:
از شنبه تا چهارشنبه-دانشکده پرستاری مامایی