پیوند به
موقعیت وب

 

 

 

     

                     برنامه تدریس هفتگی مهندس محمدحسین دهقانی تفتی     

 

8-10

10-12

14-12

16-14

شنبه

حشره شناسی پزشکی پزشکی بین الملل

حشره شناسی پزشکی داروسازی پردیس

 امور اجرائی و راهنمائی دانشجویان

مبارزه با ناقلین

         پیوسته محیط

یکشنبه

حشره شناسی پزشکی پزشکی بین الملل

حشره شناسی پزشکی داروسازی بین الملل

امور اجرائی و راهنمائی دانشجویان 

روشهای مهندسی مبارزه با ناقلین

ناپیوسته محیط

دوشنبه

 امور اجرائی و راهنمائی دانشجویان

حشره شناسی پزشکی داروسازی پردیس

 امور اجرائی و راهنمائی دانشجویان

حشره شناسی پزشکی

            بهداشت عمومی

سه شنبه

ابرکوه 

 ابرکوه

 ابرکوه

 ابرکوه

چهار شنبه

شورای آموزشی دانشگاه

امور اجرایی وراهنمایی دانشجویان 

 امور اجرایی وراهنمایی دانشجویان 

امور اجرایی وراهنمایی دانشجویان  

                                                                           

 

                    برنامه تدریس هفتگی آقای دکتر محمدحسین باقیانی مقدم 

 

8-10

10-12

13-15

15-16

شنبه

سلامت زنان

phD

ارتقا سلامت

اجتماع محور

phD

 

 

یکشنبه

پژوهش در  آموزش بهداشت

phD

آموزش بهداشت

در مراکز

بهداشت عمومی

دندانپزشکی

phD

دوشنبه

سلامت زنان

(بین الملل)

بهداشت عمومی دندانپزشکی

(بین الملل)

تکنولوژی آموزش (بین الملل)

تکنولوژی آموزش

سه شنبه

دانشکده بهداشت

دانشکده بهداشت

ارتباطات

(بین الملل)

 

چهار شنبه

ارتباطات

(بین الملل)

دانشکده بهداشت

 

 

 

 

برنامه تدريس هفتگي دکتر سيد سعيد مظلومي نيمسال دوم 92-91

ايام هفته

10-8

12-10

16-14

شنبه

ارزشيابي مداخلات آموزش بهداشت

(ترم 1)phD))

فعاليتهاي تحقيقاتي در قالب پايان نامه( phD)

 ارتقاسلامت نوجوانان وجوانان(ترم 3)( phD)

روش تحقيق در علوم بهداشتي(کارشناسي)

 

يکشنبه

آموزش بهداشت مدارس(بين الملل)

ارتقا سلامت وسبک زندگي سالم(بين الملل)

ارتقاسلامت نوجوانان  وجوانان(بين الملل)

دوشنبه

روش تحقيق در آموزش بهداشت(ک.ارشد)

روش تحقيق در علوم بهداشتي(کارشناسي)

اکولوژي(کارشناسي)

ارتباطات در آموزش بهداشت phD) )

کارورزي(بين الملل)

کارآموزي ارشد(بين الملل)

سه شنبه

جامعه شناسي سلامت(ک. ارشدبين الملل)

 

 

چهار شنبه

ارتباطات در آموزش بهداشت( phD)

(بين الملل)

 

 

 

برنامه تدريس هفتگي  آقای دکتر مروتی نيمسال دوم 92-91

ايام هفته

10-8

12-10

14-12

16-14

18-16

شنبه

 

بهداشت سالمندان

جلسه

(دندانپزشکی)

برنامه ریزی مداخلات آموزشی بهداشت و ارتقاء سلامت (بین املل)

 

يکشنبه

پژوهش کیفی در آموزش بهداشت و ارتقاء  سلامت phD

(بین الملل)

برنامه ریزی مداخلات آموزشی بهداشت و ارتقاء سلامت

(بین الملل)

 

زبان تخصصی  ک. ارشد آموزش بهداشت

 

دوشنبه

نظریه ها و الگوهای آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت 1

(بین الملل)

کارآموزی  ک. ارشد

(بین الملل)

 

 

پاتولوزی جغرافیایی  بیماری های ایران

سه شنبه

 

شورای  تحصیلات تکمیلی

(بین الملل)

 

روش های پژوهش کیفی

ک . ارشد ارزیابی فناوری سلامت

 

چهار شنبه

نظریه ها و الگوهای آموزش بهداشت و ارتقا سلامت 1

(بین الملل)

روانشناسی رفتار سالم

 ک . ارشد

(بین الملل)

آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

ک. ارشد (بین املل)