پیوند به

موقعیت وب

 

 

دکتر حسین عقیلی 
استادیار گروه ارتودنسی
مدیر دفتر 
Email: hosseinaghily@gmail.com


محل و ساعت حضور:
از شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 تا 14

 

 

 

 

 

 

 

  

 

دکتر مهدی تبریزی زاده
دانشیار گروه اندو دانتیکس
Email:tabrizizadeh@yahoo.com      
محل و ساعت حضور:
از شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 تا 14

 

دکتر محمد حسن اخوان کرباسی 
استادیار گروه بیماریهای دهان، فک و صورت
 
Email: Dr_karbassi@yahoo.com
محل و ساعت حضور:
از شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 تا 14

 

دکتر حکیمیه احدیان  
استادیار گروه بیماریهای دهان ، فک و صورت

Email: dr_ahadian@yahoo.com
محل و ساعت حضور:
از شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 تا 14

 

دکتر علیرضا دانش کاظمی
دانشیار گروه ترمیمی

Email: danesh@ssu.ac.ir
محل و ساعت حضور:
از شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 تا 14

 

دکتر سید حسین طباطبایی
استادیار گروه پاتولوژی دهان 

Email: taba98971 @gmail.com
محل و ساعت حضور:
از شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 تا 14

 

دکتر عباس فلاح
استادیار گروه پروتزهای دندان
 

Email:afalahtafti@gmail.com
محل و ساعت حضور:
از شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 تا 14

 

دکتر مهناز حاتمی
استادیار گروه پروتزهای دندان
Email: 0000000 @gmail.com
محل و ساعت حضور:
از شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 تا 14

 

دکتر فهیمه رشیدی
استادیار گروه پریو دانتیکس 
Email: 0000000 @gmail.com
محل و ساعت حضور:
از شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 تا 14

 

 

فاطمه عزیزیان
کارشناس دفتر
Email: azizianf(at)yahoo.com
محل و ساعت حضور:
از شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 تا 14