ماده 67 : ميانگين كل نمرات دانشجو در پايان دوره تحصيل بايد حداقل 12 باشد تا در رشته تحصيلي خود حسب مورد مدرك كارداني، كارشناسي پيوسته و يا كارشناسي ناپيوسته دريافت كند. درصورتي كه ميانگين كل نمرات دانشجو از 12 كمتر باشد چنانچه از نظر طول مدت تحصيل مانعي نداشته باشد مي تواند حداكثر تا 20 واحد درسي از درسهايي را كه با نمره كمتر از 12 قبول شده است در دوره هاي كارداني و كارشناسي ناپيوسته ، در يك نيمسال تحصيلي و در دوره كارشناسي پيوسته، در 2 نيمسال تحصيلي مجدداً انتخاب و آن دروس را تكرار كند تا ميانگين كل خود را جبران نمايد. در اين صورت نمرات دروس تكراري علاوه بر نمرات قبلي در كارنامه دانشجو ثبت و در محاسبه ميانگين كل نمرات او محسوب مي شود.
تبصره 1 : درصورتي كه دانشجو مطابق مفاد ماده 67 دروس تكراري را اخذ نمايد و در امتحان آن دروس مردود شود، چنانچه پس از احتساب كليه نمرات قبولي، ردي و تكراري ميانگين كل وي به 12 رسيده باشد، قبولي قبلي او در آن درس ملاك عمل است و دانشجو مي تواند فارغ التحصيل شود. در صورتي كه ميانگين كل وي به 12 نرسيده باشد، چنانچه دانشجوي مقاطع كارداني و كارشناسي ناپيوسته باشد از تحصيل محروم و اخراج مي شود و در صورتي كه دانشجوي مقطع كارشناسي پيوسته باشد، دانشجو در آن درس مردود است و عليرغم اين كه قبلاً در آن درس نمره قبولي كسب نموده بايستي مجدداً آن درس را با رعايت مفاد ماده 67 تكرار نمايد.
تبصره 2 : دانشجويي كه نتواند يا نخواهد از مقررات مذكور در اين ماده استفاده كند يا عليرغم استفاده از آن نتواند كمبود ميانگين كل نمرات خود را جبران نمايد درصورتي كه مقطع تحصيلي او كارداني يا كارشناسي ناپيوسته باشد از تحصيل محروم و اخراج مي شود و در صورتي كه در مقطع كارشناسي پيوسته باشد براساس ماده 31 و تبصره هاي آن اقدام مي گردد.
ماده 68: دانشجويي كه كليه واحدهاي درسي يكي از مقاطع كارداني وكارشناسي ناپيوسته و كارشناسي پيوسته را طبق برنامه مصوب و براساس مقررات اين آيين نامه با موفقيت گذرانده باشد فارغ التحصيل آن دوره شناخته مي شود.
تبصره 1 : تاريخ فراغت از تحصيل دانشجو روزي است كه آخرين نمره درسي وي توسط استاد به اداره آموزش دانشكده تحويل مي شود.
تبصره 2 : باتوجه به تبصره 1 و رعايت دقيق مفاد ماده 25 ضرورت دارد هر دانشگاه در هر نيمسال ، زمان خاصي را براي اعلام فراغت از تحصيل دانشجويان تعيين و مقدمات آن را فراهم سازد.
تبصره 3 : قيد كلمه شبانه در مدارك فراغت از تحصيل دانش آموختگان دوره هاي شبانه الزامي است.
ماده 69: اين آيين نامه در 12 فصل و 69 ماده و 81 تبصره در بيست و ششمين جلسه شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي مورخ 23/3/83 مصوب گرديد و براي آن دسته از دانشجوياني كه از سال تحصيلي 84- 1383 وارد دانشگاهها و موسسات آموزش عالي مي شوند لازم الاجرا است و از اين تاريخ به بعد تمام آيين نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل هاي مغاير با آن براي اين گروه از دانشجويان لغو مي شود.