پذيرش واحدهاي درسي
ماده 66 : معادل سازي و پذيرش دروسي كه دانشجو قبلاً در دانشگاهها يا ديگر مقاطع تحصيلي گذرانده است با رعايت شرايطي به شرح زير مجاز است : 1-66- دانشجو باتوجه به سوابق تحصيلي خود مجاز به شركت در آزمون ورودي رشته جديد باشد.2-66- دانشگاه قبلي و مدارك تحصيلي آن مورد تاييد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي يا وزارت علوم، تحقيقات و فناوري باشد.3-66- تحصيل دانشجو در دانشگاه قبلي مطابق برنامه مصوب شوراي عالي برنامه ريزي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و يا وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري باشد.4-66- محتواي آموزشي دروس گذرانده شده دانشجو با دروس رشته جديد به تشخيص گروه آموزشي حداقل 80% اشتراك محتوايي داشته و نمره هريك از دروس از 12 كمتر نباشد.
تبصره 1 : معادل سازي دروس تخصصي در مقاطع هم سطح يا از مقاطع بالاتر به پايين تر امكان پذير است.
تبصره 2 : معادل سازي و پذيرفتن دروس توسط گروههاي آموزشي ذيربط در دانشگاه پذيرنده انجام مي شود.
تبصره 3 : نمرات دروس پذيرفته شده از دانشجو در محاسبه ميانگين نيمسال محسوب نمي شود ولي در محاسبه ميانگين كل دانشجو محسوب خواهد شد.
تبصره 4 : به ازاء هر 20 واحد از دروس پذيرفته شده دانشجو، يك نيمسال تحصيلي از حداكثر مدت مجاز تحصيل وي كاسته مي شود.