ماده 52 : در مواردي كه دانشجو بطور موقت ناگزير به تغيير محل تحصيل خود باشد مي تواند با توافق دانشگاههاي مبداء و مقصد به عنوان دانشجوي ميهمان ، محل تحصيل خود را بطور موقت براي مدت معين تغيير دهد.
تبصره : ميهماني از دوره هاي روزانه به شبانه و از دانشگاههاي حضوري به غيرحضوري و از دانشگاههاي دولتي به غيردولتي و برعكس ممنوع است.
ماده 53: ميهمان شدن دانشجو در يك دانشگاه مشروط بر اين است كه دانشجو حداقل يك نيمسال تحصيلي خود را در دانشگاه مبداء گذرانده باشد.ماده 54: ميهمان شدن دانشجو در يك دانشگاه براي گذراندن يك يا چند درس باموافقت دانشگاه مبداء و دانشگاه مقصد، بشرط آنكه تعداد واحدهاي درسي مذكور كمتر از 10 واحد باشد و جمع واحدهاي درسي اخذ شده دانشجو در دانشگاه مبداء و مقصد در آن نيمسال از 12 واحد كمتر و از 20 واحد بيشتر نشود، بلامانع است.
ماده 55: هر دانشجو در هر رشته مي تواند حداكثر يك نيمسال در دوره كارداني و يا كارشناسي ناپيوسته و دو نيمسال در دوره كارشناسي پيوسته ، در يك دانشگاه به طور تمام وقت، به صورت ميهمان تحصيل كند. درهرحال واحدهايي كه دانشجو به صورت ميهمان، چه به صورت تمام وقت و چه به صورت تك درس در يك ياچند دانشگه گذرانده است، نبايد از 40 درس كل واحدهاي دوره تجاوز كند.تبصره : انتخاب واحد دانشجو، چه به صورت تك درس و چه به صورت تمام وقت بايد با اطلاع گروه آموزشي مربوط در دانشگاه مبداء و طبق شرايط دانشگاه مقصد باشد.
ماده 56 : واحدهايي كه دانشجوي ميهمان در يك يا چند دانشگاه مي گذراند، عيناً در كارنامه او در دانشگاه مبداء ثبت مي شود و نمرات آنها در محاسبه ميانگين نيمسال و ميانگين كل او منظور خواهد شد.حداقل نمره قبولي دانشجوي ميهمان در دانشگاه مقصد 12 مي باشد و واحدهايي را كه دانشجو در دانشگاه مقصد بانمرة كمتر از 12 گذرانده است بايد مجدداً بگذراند.
ماده57 : مدرك فراغت از تحصيل دانشجوي ميهمان توسط دانشگاه مبداء صادر مي شود.