ماده 39 : انتقال به معني تغيير محل تحصيل دانشجو از يك دانشگاه به دانشگاه ديگر در همان رشته و همان مقطع تحصيلي است
.ماده 40 : انتقال دانشجو باتوافق دانشگاههاي مبداء و مقصد منوط به داشتن همه شرايط زير است : 1-40- ادامه تحصيل متقاضي در دانشگاه مبداء از نظر مقررات آموزشي و انضباطي بلامانع باشد.2-40- متقاضي حداقل يك نيمسال از دوره آموزشي خود را در دانشگاه مبداء گذرانده باشد.3-40- واحدهاي باقيمانده دانشجو براي دانشگاه مقصد، حداقل نصف كل واحدهاي دوره باشد.4-40- ميانگين نمرات دروس گذرانده شده متقاضي، حداقل 12 باشد.
تبصره : انتقال محل تحصيل دانشجوياني كه به دستگاههاي اجرايي خاص تعهد سپرده اند با رعايت شرايط
ماده 40 و اعلام موافقت دستگاه اجرايي ذيربط، امكان پذير است.ماده 41: انتقال دانشجو به هريك از دانشگاههاي تهران ممنوع است جز در موارد زير : 1-41- شهادت، فوت يا معلول شدن سرپرست خانواده دانشجو به طوري كه وي به تشخيص مراجع قانوني، به عنوان كفيل خانواده شناخته شود.2-41- بيماري صعب العلاج يامعلوليت موثر دانشجو، به نحوي كه به تشخيص شوراي عالي پزشكي قادر به ادامه زندگي به طور مستقل نباشد.3-41- ازدواج رسمي و دائمي دانشجوي دختر كه محل تحصيل يا اشتغال شوهر در تهران باشد به تاييد مراجع ذيربط
.تبصره 1 : هريك از موارد مذكور در اين ماده بايد بعد از قبولي دانشجو در دانشگاه صورت گرفته باشد.
تبصره 2 : براي كارمندان رسمي يا پيماني دولت ارائه حكم اشتغال ضروري است واگر شغل همسر آزاد است گواهي اشتغال و سكونت او در تهران بايد به تاييد مراجع قانوني يا نيروي انتظامي رسيده باشد.
تبصره 3 : در موارد استثنائي چنانچه محل تحصيل دانشجوي دختر در تهران باشد و همسر او نيز در شهرستان دانشجو باشد، اگر رشته تحصيل دختر در شهرستان محل تحصيل همسر موجود نباشد، همسر او مي تواند به تهران منتقل شود.
تبصره 4 : صحت هريك از موارد مذكور بايد به تاييد دانشگاه مقصد نيز برسد.
ماده 42: انتقال از دوره هاي شبانه به روزانه و از دانشگاههاي غيرحضوري (پيام نور) به دانشگاههاي حضوري اعم از روزانه و شبانه و از دانشگاههاي غيردولتي به دانشگاههاي دولتي ممنوع است ولي انتقال به عكس آن باموفقيت مبداء و مقصد و رعايت ضوابط مربوطه بلامانع است.
تبصره 1 : انتقال فرزندان اعضاي هيات علمي تابع ضوابط و آيين نامه مربوط به خود مي باشد
.تبصره 2 : انتقال دانشجويان ايراني شاغل به تحصيل در خار ج از كشور به دانشگاهها و موسسات آموزش عالي داخل كشور تابع ضوابط و آيين نامه مربوط به خود مي باشد.
ماده 43: دانشجوي متقاضي انتقال بايد درخواست انتقال خود را كتباً با ذكر مورد، حداقل 6 هفته قبل از شروع نيمسال تحصيلي به اداره آموزش دانشگاه مبداء تسليم نمايد.
ماده 44: دانشگاه مبداء درصورت موافقت با انتقال متقاضي واجد شرايط، موظف است حداكثر ظرف يك هفته، موافقت خود را همراه با درخواست دانشجو و ريز نمرات او به دانشگاه مقصد ارسال دارد و دانشگاه مقصد مكلف است حداقل دو هفته قبل از شروع نام نويسي نظر خود را به دانشگاه مبداء اعلام نمايد.
تبصره : درصورت موافقت با انتقال، كليه سوابق دانشجو از دانشگاه مبداء به دانشگاه مقصد ارسال و ارتباط دانشجو با دانشگاه مبداء قطع مي شود.
ماده 45: درصورت انتقال ، واحدهاي گذرانده شده دانشجو كه نمرات آنها از 12 و يا بالاتر است پذيرفته مي شود و پذيرفتن واحدهايي كه نمره آنها كمتر از 12 و بيشتر از 10 است برعهده دانشگاه مقصد است. درهرحال عدم پذيرش واحدهاي درسي دانشجوي انتقالي در حدودي مجاز است كه وي امكان گذراندن واحدهاي باقيمانده خود را در طول مدت مجاز تحصيل داشته باشد.
تبصره : تمام نمرات درسي دانشجو در دانشگاه مبداء اعم از قبولي و يا ردي و سوابق آموزشي دانشجوي انتقالي از لحاظ مشروطي، عيناً در كارنامه دانشجو ثبت و در محاسبه ميانگين كل او محسوب مي شود.
ماده 46: مدرك فراغت از تحصيل دانشجوي انتقالي توسط دانشگاه مقصد صادر مي شود و در آن مدرك تعداد واحدهاي گذرانده شده دانشجو و مجموع واحدهاي اخذ شده در دانشگاههاي مبداء و مقصد، با ذكر ميانگين نمرات آنها و سوابق تحصيلي دانشجو قيد مي شود.
ماده 47: انتقال دانشجو در طول مدت تحصيل در هر مقطع، فقط يك بار مجاز است.
جابجايي :
ماده 48: جابجايي دودانشجو باموافقت دانشگاههاي مبداء و مقصد ، پس از گذراندن حداقل يك نيمسال و در صورت احراز شرايط زير در طول مدت تحصيل براي يك بار بلامانع است.1-48- ادامه تحصيل هر دو دانشجو در دانشگاههاي مبداء از نظر مقررات آموزشي و انضباطي بلامانع باشد.2-48- سال ورود به تحصيل هر دو دانشجو بايد يكسان باشد و در هر صورت هر دو دانشجوي متقاضي جابجايي نبايد بيش از 50% از واحدهاي دوره را گذرانده باشند.
تبصره 1 : براي جابجايي دانشجوياني كه به دستگاههاي اجرايي خاص تعهد سپرده اند، كسب موافقت دستگاه اجرايي ذيربط علاوه بر شرايط مذكور الزامي است.
تبصره 2 : جابجايي پذيرفته شدگان آزمون سراسري در هر سال تحصيلي با ارائه درخواست، پس از گذراندن يك نيمسال تحصيلي در دانشگاه مبداء با رعايت مفاد اين فصل بلامانع است.
تبصره 3 : مدرك فراغت از تحصيل دانشجوياني كه جابجا شده اند، توسط دانشگاه مقصد صادر مي شود.
ماده 49: دانشجوي متقاضي جابجايي بايستي دو نسخه فرم مربوط به جابجايي را از دانشگاه محل تحصيل خود دريافت و تكميل نموده و در فاصله پانزدهم الي پايان تيرماه هرسال به آموزش دانشگاه مبداء تسليم كند.
تبصره 1 : دانشجوي متقاضي جابجايي منحصراً مي تواند يك دانشگاه را به عنوان مقصد انتخاب كند.
تبصره 2 : تقاضاي جابجايي دانشجوياني كه قبلاً يكبار منتقل يا جابجا شده اند پذيرفته نخواهد شد.
ماده 50: دانشگاهها پس از انقضاي مهلت تعيين شده نسبت به بررسي تقاضاهاي رسيده اقدام و حسب مورد يك نسخه از تقاضاهاي تاييد شده را به همراه شرح واحدهايي كه متقاضيان گذرانده اند به دانشگاه مقصد ارسال مي دارند.
تبصره : جابجايي منحصراً يك بار در سال صورت خواهد گرفت و تقاضاهاي جابجايي بايستي حداكثر تا پايان مردادماه به دانشگاه مقصد رسيده باشد
ماده 51 : از ابتداي شهريورماه هرسال تحصيلي تقاضاهاي رسيده در شوراي آموزشي و يا كميته منتخب از شورا در دانشگاه مقصد مورد بررسي قرار مي گيرد و نتايج تصميمات متخذه قبل از شروع نام نويسي براساس تقويم دانشگاهي، توسط معاون آموزشي دانشگاه مقصد به دانشگاه مبداء و از آن طريق به دانشجويان ذينفع اعلام مي گردد.
تبصره : جابجايي دانشجويان متقاضي پس از تصويب شوراي آموزشي و يا كميته منتخب آن شورا امري است قطعي و براي طرفين لازم الاجرا است.