معيارهاي ارزيابي
ماده 20 : ارزيابي پيشرفت دانشجو در هر درس براساس ميزان حضور و فعاليت در كلاس ، انجام فعاليتهاي آموزشي و نتايج امتحانات بين نيمسال و پايان نيمسال صورت مي گيرد و استاد هر درس مرجع ارزيابي دانشجو در آن درس است.
تبصره : برگزاري امتحان كتبي پايان نيمسال براي هر درس نظري الزامي است.
ماده 21 : ارزيابي پيشرفت تحصيلي دانشجو در واحدهاي كارآموزي و كارآموزي در عرصه باتوجه به موارد زير انجام مي شود :1-21- رعايت اخلاق اسلامي و حرفه اي و حفظ شئون دانشجويي و حسن رابطه با بيماران و مراجعين و كاركنان واحد مربوط2-21- حضور مرتب و تمام وقت3-21- دقت واحساس مسئوليت در انجام امور محوله طبق ضوابط واحد مربوط4-21- افزايش مهارت و بهره گيري دانشجو از واحدهاي كارآموزي و كارآموزي درعرصه5-21- شركت در امتحانات پاياني واحدها و كسب نمره لازم
ماده 22: نتيجه ارزيابي پيشرفت تحصيلي دانشجو، براساس مفاد مندرج در ماده 20 و 21 به صورت نمره تعيين مي شود و نمرات دانشجو در هر درس به صورت عددي بين صفر تا بيست مشخص مي گردد.
ماده 23: حداقل نمره قبولي در هر درس نظري و آزمايشگاهي 10 و كارآموزي و كارآموزي در عرصه 12 مي باشد. دانشجويي كه در هريك از دروس اجباري مردود شود، در اولين فرصت، ملزم به تكرار آن است. با اين حال نمرات كليه دروس اعم از قبولي و ردي در كارنامه دانشجو ثبت و در محاسبه ميانگين نيمسال مربوط و ميانگين كل منظور مي شود.
تبصره 1 : اگر دانشجويي در يك درس اختياري مردود شود، به جاي آن درس مي تواند از جدول دروس اختياري در برنامه مصوب ، درس ديگري را انتخاب كند. با اين حال نمرات كليه دروس اعم از قبولي و ردي در كارنامه دانشجو ثبت و در محاسبه ميانگين نيمسال مربوط و ميانگين كل منظورمي شود
.تبصره 2 : هريك از دروس نظري و عملي نمره مستقل دارند، اما نمره دروس نظري _ عملي كه يك درس محسوب مي شوند، معدل دو قسمت نظري و عملي و باتوجه به ضرايب هركدام است. درصورتي كه معدل دو قسمت نظري و عملي به 10 نرسد و يا يكي از آنها از 8 كمتر باشد، هرچند معدل به 10 رسيده باشد هر دو قسمت بايد مجدداً تكرار شود.
ماده 24 : در موارد استثنايي ، نمره كارآموزي در عرصه و دروسي كه در برنامه آموزشي مصوب، توام با پروژه ارائه مي شوند در صورتي كه به تشخيص استاد و تاييد گروه آموزشي مربوط، تكميل آنها در طول يك نيمسال تحصيلي ميسر نباشد، ناتمام تلقي مي گردد. نمره ناتمام بايد حداكثر تا پايان نيمسال بعد به نمره قطعي تبديل گردد، بديهي است ثبت نمره ناتمام در نيمسالي خواهد بود كه دانشجو واحد را اخذ نموده است.اعلام نمراتماده 25: استاد موظف است گزارش نمره نهايي هر درس را حداكثر ظرف 10 روز پس از برگزاري امتحان آن درس به اداره آموزش دانشكده يا واحد مربوط تسليم نمايد.
تبصره : پس از اعلام نمره توسط آموزش ، دانشجو مي تواند حداكثر تا 3 روز پس از اعلام نتايج اعتراضات خود را كتباً به آموزش دانشكده اعلام كند تا رسيدگي لازم صورت پذيرد.
ماده 26 : اداره آموزش هر دانشكده يا واحد ذيربط در هر دانشگاه موظف است نمرات دانشجويان را حداكثر تا دو هفته پس از برگزاري آخرين امتحان هر نيمسال و بعد از رسيدگي به اعتراضات دانشجويان و رفع اشتباهات احتمالي، به آموزش كل دانشگاه تسليم نمايد.تبصره : نمره پس از اعلام به آموزش كل دانشگاه غيرقابل تغيير است.  ميانگين نمرات
ماده 27 : در پايان هر نيمسال تحصيلي ، ميانگين نمرات دانشجو در آن نيمسال و ميانگين كل نمرات او تا پايان آن نيمسال محاسبه و در پايان دوره تحصيلي نيز، ميانگين كل نمرات دانشجو محاسبه و در كارنامه وي ثبت مي شود.
تبصره 1 : براي محاسبه ميانگين نمرات، تعداد واحدهاي هر درس در نمره آن درس ضرب مي شود و مجموع حاصل ضرب ها بر تعداد كل واحدهايي كه دانشجو براي آنها نمره قبولي يا مردودي دريافت داشته است تقسيم مي شود.
تبصره 2 : دوره تابستاني، به عنوان نيمسال تحصيلي محسوب نمي شود . نمرات دروسي كه دانشجو در دوره تابستاني مي گذراند، تنها در محاسبه ميانگين كل دانشجو محسوب مي شود.نام نويسي مشروط
ماده 28 : ميانگين نمرات دانشجو در هيچ نيمسال تحصيلي نبايد كمتر از 12 باشد درغيراينصورت، نام نويسي دانشجو در نيمسال بعد ، به صورت مشروط خواهد بود.
تبصره 1 : در مواردي كه تعداد واحدهاي ارائه شده توسط دانشگاه براي دوره روزانه كمتر از 12 واحد و براي دوره شبانه كمتر از 10 واحد باشد، آن نيمسال جزو سنوات تحصيلي دانشجو محسوب نخواهد شد. وليكن درصورت كسر ميانگين به عنوان نيمسال مشروطي محاسبه خواهد شد. در مواردي كه به علت مشكلات دانشجو، در دوره روزانه تعداد واحدها كمتر از 12 واحد و در دوره شبانه كمتر از 10 واحد باشد، آن نيمسال جزو سنوات تحصيلي دانشجو محسوب و درصورت كسر ميانگين به عنوان نيمسال مشروطي نيز محاسبه خواهد شد.
تبصره 2 : هر دانشگاه موظف است موضوع مشروط بودن دانشجو را هر بار به وي و اولياء او كتباً اطلاع دهد و يك نسخه از آن را در پرونده دانشجو ضبط نمايد. با اين وصف قصور در اخطار به وي از طرف دانشگاه و يا اظهار بي اطلاعي دانشجو از اين امر، مانعي در اجراي مقررات نخواهد بود.
ماده 29: دانشجويي كه به صورت مشروط نام نويسي مي كند حتي در نيمسال قبل از كارآموزي در عرصه حق انتخاب بيش از 14 واحد درسي در دوره روزانه و بيش از 12 واحد درسي در دوره شبانه را ندارد.
تبصره : در موارد استثنايي ، در نيمسال قبل از كارآموزي در عرصه باتوجه به تعداد واحد باقي مانده و سوابق تحصيلي دانشجو، ارائه واحد بيشتر از حد مقرر به دانشجوي مشمول ماده 29 به عهده شوراي آموزشي دانشگاه است. در هرصورت اين تعداد بيش از 20 واحد درسي در دوره روزانه و 18 واحد درسي در دوره شبانه نبايد باشد. اخراج دانشجوي مشروط
ماده 30 : در صورتي كه ميانگين نمرات دانشجو در دوره هاي كارداني و كارشناسي ناپيوسته در دو نيمسال تحصيلي، اعم از متوالي يا متناوب و كارشناسي پيوسته در سه نيمسال متوالي يا 4 نيمسال متناوب، كمتر از 12 باشد در هر مرحله اي از دوره كه باشد، از ادامه تحصيل محروم مي شود.
ماده 31: دانشجويي كه به لحاظ مشروط شدن بيش از حد، از ادامه تحصيل در دوره كارشناسي پيوسته محروم مي شود و يا دانشجويي كه تمايل به ادامة تحصيل در آن مقطع را ندارد، مي تواند پس از تطبيق واحدها مطابق قوانين و مقررات مربوط و گذراندن واحدهاي كمبود در مقطع پايين تر و با رعايت ساير ضوابط مربوط، در دورة كاردانی رشتة تحصيلي خود فارغ التحصيل شود.
تبصره 1 : درصورتي كه مقطع پايين تر رشتة دانشجو در آن دانشگاه داير نباشد دانشجو مي تواند پس از اخذ پذيرش از دانشگاه ديگري كه مقطع كارداني رشته مربوط در آن داير است ادامه تحصيل داده و فارغ التحصيل شود مدرك تحصيلي دانشجو توسط دانشگاه مقصد صادر مي شود.
تبصره 2 : درصورتي كه رشته تحصيلي دانشجو در مقطع پايين تر، برنامه مصوب و داير نداشته باشد، دانشجو مي تواند با نظر گروه آموزشي مربوط، به يكي از رشته هاي موجود نزديك به رشته تحصيلي خود، در مقطع پايين تر، در آن دانشگاه يا دانشگاه ديگر، تغيير رشته دهد و پس از تطبيق واحدها با برنامه رشته جديد مطابق مقررات مربوط وگذراندن واحدهاي كمبود، در مقطع كارداني رشته جديد فارغ التحصيل شود. بديهي است كه تطبيق واحدها و تعيين دروس كمبود، برعهده گروه آموزشي دانشگاه پذيرنده است حداكثر فرصت مجاز جهت اخذ پذيرش از دانشگاه ديگر يك نيمسال مي باشد.
ماده 32: دانشجويي كه به دليل مشروط شدن بيش از حد، از ادامه تحصيل محروم مي شود، در صورت انجام يا لغو تعهداتي كه در دوران تحصيل سپرده است، مي تواند براي تحصيل مجدد به غير از رشته قبلي خود، در آزمون سراسري شركت كند و درصورت قبولي در رشته مورد علاقه خود ادامه تحصيل دهد دانشگاه پذيرنده مي تواند، واحدهايي را كه دانشجو در رشته قبلي گذرانده است با برنامه رشته جديد تطبيق داده و طبق ضوابط اين آيين نامه بعضي يا تمام آنها را بپذيرد.