حذف و اضافه
ماده 17 : دانشجو مي تواند در هر نيمسال تحصيلي ، فقط در مهلتي كمتر از دوهفته پس از شروع نيمسال تحصيلي حداكثر دو درس ديگر اخذ نمايد يا دو درس اخذ شده خود را حذف يا دو درس اخذ شده خود را با دو درس ديگر جابجا نمايد، مشروط بر آنكه تعداد واحدهاي اخذ شده وي از حد مقرر تجاوز نكند.
تبصره 1 : غيبت در جلسات دو هفته اول هر درس به دليل حذف و اضافه و يا به هر دليل ديگر مجاز نيست و در صورت پيش آمد، جزو حداكثر غيبت مجاز دانشجو ( ميزان تعيين شده در ماده 15 ) محاسبه ومفاد ماده مذكور اجرا خواهد شد.
تبصره 2 : حذف و اضافه در دوره تابستاني امكان پذير نيست.
ماده 18 : درصورت اضطرار، دانشجو مي تواند تا 5 هفته به پايان نيمسال تحصيلي مانده، فقط يكي از درسهاي نظري خود را به تاييدگروه آموزشي مربوط حذف كند، مشروط بر آنكه اولاً غيبت دانشجو در آن درس بيش از 17/4 مجموع ساعات آن درس نباشد و ثانياً، تعداد واحدهاي باقيمانده وي از 12 واحد در دوره روزانه و 10 واحد در دوره شبانه كمتر نشود.
ماده 19 : حذف كليه درسهاي اخذ شده در يك نيمسال ، حداكثر تا قبل از شروع امتحانات پايان آن نيمسال تنها درصورتي مجاز است كه بنابه تشخيص شوراي آموزشي دانشگاه، دانشجو قادر به ادامه تحصيل در آن نيمسال نباشد. در اين صورت آن نيمسال براي دانشجو مرخصي تحصيلي محسوب خواهد شد. محاسبه يا عدم محاسبه اين مرخصي در سنوات مجاز تحصيل دانشجو به عهده شوراي آموزشي دانشگاه است.
تبصره : حذف كليه درسهاي اخذ شده در دوره تابستاني حداكثر تا قبل از شروع امتحانات آن دوره با تاييد شوراي آموزشي دانشگاه امكان پذير است.