حضور در جلسات درس
ماده 15 : حضور دانشجو در تمام جلسات مربوط به هر درس الزامي است و ساعات غيبت دانشجو در هر درس نظري از 17/4 ، عملي و آزمايشگاهي از 17/2 و كارآموزي و كارآموزي در عرصه از 10/1 مجموع ساعات آن درس نبايد تجاوز كند، در غيراينصورت نمره دانشجو در آن درس صفر محسوبمي شود.
تبصره 1 : غيبت در جلسات درس تا سقف مشخص شده در ماده 15 ، درصورتي مجاز خواهد بود كه با ارائه مدارك مستند و تشخيص استاد مربوطه موجه شناخته شود. نحوه برخورد با غيبت دانشجو (موجه يا غيرموجه) برعهده استاد و با تاييد دانشكده خواهد بود.
تبصره 2 : در صورتي كه غيبت دانشجو در هر درس بيش از ميزان تعيين شده در ماده 15 باشد ولي غيبت او با تشخيص شوراي آموزشي دانشگاه موجه تشخيص داده شود، آن درس حذف مي شود. در اين حال رعايت حداقل 12 واحد براي دوره روزانه و 10 واحد براي دوره شبانه در هر نيمسال الزامي نيست ولي نيمسال مذكور به عنوان يك نيمسال كامل جزو سنوات تحصيلي دانشجو محسوب مي شود.غيبت در امتحان :
ماده 16 : غيبت غيرموجه در امتحان هر درس به منزله گرفتن نمره صفر در امتحان آن درس است و غيبت موجه در امتحان هر درس موجب حذف آن درس مي گردد. تشخيص موجه بودن غيبت در جلسه امتحان برعهده شوراي آموزشي دانشگاه است.