تعداد واحدها
ماده 10: تعداد واحدهاي درسي لازم براي گذراندن هر يك از دوره هاي تحصيلي گروه پزشكي، برابر سرفصل برنامه هاي مصوب شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي به شرح زير است:دوره كارداني : بین 64 تا 68 واحددوره كارشناسي پيوسته: 130 واحددوره كارشناسي ناپيوسته: 65 واحد
ماده 11 : هر دانشجوي دوره روزانه در هر نيمسال تحصيلي حداقل 12 و حداكثر 20 واحد درسي و دانشجوي دوره شبانه حداقل 10 وحداكثر 18 واحد را بايد انتخاب كند.
تبصره 1 : درصورتي كه ميانگين كل نمرات دانشجو در يك نيمسال تحصيلي حداقل 17 باشد مي تواند با نظر استاد راهنما و موافقت دانشكده، در نيمسال بعد حداكثر تا 24 واحد درسي را انتخاب كند. دانشجوي دوره شبانه كه داراي اين شرايط باشد مي تواند حداكثر تا 20 واحد درسي را انتخاب كند.
تبصره 2 : در نيمسال قبل از كارآموزي در عرصه دانشجو از رعايت شرط انتخاب حداقل 12 واحد در دوره روزانه و 10 واحد در دوره شبانه معاف است.
تبصره 3 : تعداد واحدهاي انتخابي در دوره تابستاني حداكثر 6 واحد درسي است.
ماده 12: اخذ واحد درسي همراه با كارآموزي در عرصه مجاز نمي باشد.
تبصره 1 : درصورت ضرورت و به تائيد شوراي آموزشي دانشگاه اخذ حداكثر يك درس عمومي همراه با كارآموزي درعرصه امكان پذير است. همچنين درصورتي كه دانشجو تنها يك درس تئوري باقيمانده داشته باشد و قبلاً آن درس را اخذ نموده و در كلاسهاي مربوط حضور داشته وليكن در امتحان آن درس شركت نكرده و يانمره قبولي كسب نكرده باشد، با نظر دانشگاه و تائيد استاد مربوط مي تواند آن درس را همراه با كارآموزي در عرصه اخذ و امتحان آن را در طول ترم از طريق معرفي به استاد بگذراند.
تبصره 2 : چنانچه دانشجو در درس معرفي به استاد نمره مردودي گرفت در نيمسال بعد ملزم به انتخاب مجدد آن درس و شركت در كلاس مربوط و كسب نمره قبولي است.
تبصره 3 : در مواردي كه در نيمسال قبل از كارآموزي درعرصه دانشجوي دوره روزانه حداكثر 24 واحد درسي و دانشجوي دوره شبانه حداكثر 20 واحد درسي باقي داشته باشد، در صورتي كه در نيمسال قبل مشروط نشده باشد با نظر دانشكده مي تواند كليه آن واحدها را در آن نيمسال انتخاب نمايد.دروس پيش نياز دانشگاهي :
ماده 13: آن دسته از پذيرفته شدگان آزمون سراسري ورودی دانشگاهها در دوره هاي كارداني، كارشناسي پيوسته و كارشناسي ناپيوسته همه رشته هاي تحصيلي كه نمره خام مواد امتحاني آنها در آزمون ورودي ، در يك يا چند درس به تشخيص شوراي آموزشي دانشگاه پذيرنده، از حد نصاب معيني كمتر باشد، موظفند حسب نياز رشته، دروسي را كه آن دانشگاه تعيين مي كند بعنوان دروس پيش نياز دانشگاهي علاوه بر دروس مندرج در برنامه مصوب ، در اولين يا دومين نيمسال تحصيلي بگذرانند.
تبصره 1 : تعيين نوع درس، تعداد واحد، ريز مواد ، نحوه ارائه و زمان تدريس دروس پيش نياز دانشگاهي برعهده شوراي آموزشي دانشگاه پذيرنده و براساس پيشنهاد گروههاي آموزشي است.
تبصره 2 : سازمان سنجش آموزش كشور، پس از اعلام نتايج آزمون ورودي ، كارنامه پذيرفته شدگان، مشتمل بر نمره خام آنها را در هريك از مواد امتحاني در اختيار دانشگاههاي ذيربط قرار مي دهد.
تبصره 3 : ارائه دروس پيش نياز دانشگاهي و چگونگي اجراي آنها، در دانشگاهها از هر لحاظ از جمله ثبت نمرات در كارنامه دانشجو، احتساب در ميانگين پايان نيمسال و مشروطي و ميانگين كل نمرات دانشجو، مانند دروس دانشگاهي و تابع مقررات آموزش عالي است.
تبصره 4 : به حداكثر طول دوره تحصيل دانشجوياني كه حداقل 8 واحد از دروس پيش نياز دانشگاهي را گذرانده باشند، حداكثر يك نيمسال تحصيلي افزوده مي شود.طول دوره :
ماده 14 : حداكثر مدت مجاز تحصيل در دوره هاي كارداني و كارشناسي ناپيوسته روزانه 3 سال و در دوره كارشناسي پيوسته روزانه 6 سال و در دوره هاي شبانه به ترتيب 5/3 سال و 7 سال است . در صورتي كه دانشجو نتواند واحدهاي دوره را در حداكثر مدت مجاز تحصيل با موفقيت بگذراند از دانشگاه مربوط اخراج مي شود.