واحد درسي
ماده 5: آموزش در تمام دانشگاههاي كشور مبتني بر نظام واحدي است. در نظام واحدي ، ارزش هر درس با تعداد واحدهاي آن درس سنجيده مي شود و قبولي يا عدم قبولي دانشجو در يك درس به همان درس محدود است. هر واحد درسي، مقدار يا ميزان درسي است كه مفاد آن به ترتيب به صورت نظري 17 ساعت ، عملي يا آزمايشگاهي 34 ساعت، كارگاهي و كارآموزي يا عمليات ميداني و كارآموزي در عرصه 51 ساعت ، در طول يك نيمسال تحصيلي يا دوره تابستاني ، طبق برنامه مصوب شوراي عالي برنامه ريزي تدريس مي شود. در مورد رشته هايي كه داراي پروژه هستند مدت اجراي پروژه در يك نيمسال متناسب با واحد آن، توسط استاد مربوط تعيين مي شود.سال تحصيلي
ماده 6: هر سال تحصيلي مركب از دو نيمسال تحصيلي و در صورت ضرورت و داشتن شرايط و امكانات يك دوره تابستاني است. مدت آموزش هر نيمسال تحصيلي شامل 17 هفته و هر دوره تابستاني شامل 6 هفته آموزش با رعايت مفاد ماده 5 است
.تبصره 1: طول مدت امتحانات پايان نيمسال يا پايان دوره تابستاني جزو مدت آموزش محسوب نمي شود
تبصره 2: در موارد استثنايي و ضروري شامل وقوع بلاياي طبيعي، عدم امكان حضور استاد مربوط در طول 17 هفته، بيماري استاد و مواردي از اين قبيل به پيشنهاد دانشكده مربوط و موافقت شوراي آموزشي دانشگاه مي توان درس يا درسهايي را در مدتي كوتاهتر از 17 هفته جهت كليه دانشجوياني كه آن درس يا درسها را اخذ كرده اند تدريس نمود، مشروط بر اينكه مجموع ساعات هر واحد درسي از ميزان مقرر در ماده 5 اين آيين نامه كمتر نشود و شركت در كليه كلاسها مطابق ساعات هر واحد درسي الزامي است.حدود اختيارات دانشگاه در مورد برنامه درسي
ماده 7: تمام دانشگاهها و دانشكده هاي علوم پزشكي موظفند برنامه هاي درسي مصوب شوراي عالي برنامه ريزي را اجرا نمايند.
تبصره: ترتيب دروس با رعايت پيش نيازها، تنظيم برنامه تحصيلي دانشجويان در طول دوره، روش تدريس و جا به جا كردن ريز مواد و طرح مطالب جديد در يك درس و انتخاب منابع بر عهده دانشگاهها و دانشكده هاي علوم پزشكي است.دروس اختياري
ماده 8 : دانشگاههاي داراي هيات مميزه مي توانند با توجه به برنامه آموزشي در هر رشته به تشخيص گروه مربوطه تعدادي از دروس اصلي مرتبط با رشته را تعيين و به عنوان دروس اختياري به دانشجويان ارائه دهند، مشروط بر آنكه تعداد واحد ها و طول دوره در هر رشته از سقف مجاز در اين آيين نامه تجاوز نكند.ساعات حل تمرين
ماده 9: دانشگاهها مي توانند در صورت لزوم به تشخيص گروه آموزشي و تاييد دانشكده و دانشگاه، در هر رشته از دوره هاي كارشناسي تا 20 ساعت و در دوره هاي كارداني و كارشناسي ناپيوسته تا 10 ساعت به عنوان حل تمرين به ساعات تدريس رشته، در طول دوره بيفزايند. اين افزايش ساعت موجب افزايش واحد هر درس نمي شود.