شرايط ورود:
 ماده 1: شرايط ورود به دوره هاي كارداني، كارشناسي پيوسته و كارشناسي ناپيوسته، اعم از دوره هاي روزانه و شبانه به شرح زير است:1-1- پذيرفته شدن در آزمون ورودي.2-1- برخورداري از سلامت تن و روان بر اساس ضوابط شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي.3-1- مجاز بودن به تحصيل از نظر قوانين و مقررات جاري كشور و داشتن شرايط عمومي ورود به آموزش عالي، برابر مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي. 4-1- داشتن گواهينامه پايان دوره متوسطه (نظام قديم)و يا گواهينامه دوره پيش دانشگاهي (نظام جديد) از داخل يا خارج از كشور، مورد تأييد وزارت آموزش و پرورش (با توجه به نظام جديد آموزش متوسطه) يا برابر آن براي آموزشهاي حوزوي (مطابق مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي) و يا داشتن گواهينامه دوره كارداني براي ورود به دوره كارشناسي ناپيوسته كه حسب مورد به تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي رسيده باشد.5-1- سپردن تعهد خدمت بر اساس ضوابط و قانون آموزش رايگان يا پرداخت شهريه مطابق تعرفه و مقرراتي كه از طريق مراجع ذيربط صادر مي شود.
تبصره 1: چنانچه دانشجو با توجه به ضوابط اعلام شده در دفترچه آزمون سراسري سازمان سنجش آموزش كشور از سلامت جسمي و رواني لازم براي رشته پذيرفته شده برخوردار نباشد بر اساس نظر شوراي پزشكي دانشگاه اجازه تحصيل در رشته اعلام شده را ندارد.
تبصره 2: ارائه تاييديه تحصيلي دوره متوسطه نظام قديم يا پيش دانشگاهي نظام جديد در زمان ثبت نام و حداكثر تا پايان نيمسال اول تحصيلي و ارائه اصل گواهينامه پايان دوره متوسطه يا اصل گواهينامه دوره پيش دانشگاهي حداكثر تا يكسال بعد از ثبت نام اوليه الزامي است.
تبصره 3: پرداخت شهريه، دانش آموختگان را از انجام ديگر تعهدات قانوني خاص معاف نمي كند.
تبصره 4: در مورد دانشجويان شبانه به هنگام نام نويسي در هر نيمسال تحصيلي، پرداخت شهريه به دو صورت ثابت و متغير، برابر ضوابط مربوط، علاوه بر رعايت ساير شرايط الزامي است.
تبصره 5: چنانچه دانشجوي دوره روزانه بدون اراده شخصي و به دليل مشكلات دانشگاه به دوره شبانه معرفي گردد از پرداخت هرگونه شهريه اعم از ثابت و تغير معاف خواهد بود.نام نويسي:
ماده 2: پذيرفته شدگان آزمون ورودي، موظفند در مهلت هايي كه توسط سازمان سنجش آموزش كشور يا دانشگاه اعلام مي شود، براي نام نويسي و انتخاب واحد به دانشگاه ذيربط مراجعه نمايند. عدم مراجعه براي نام نويسي در نخستين نيمسال تحصيلي پس از اعلام نتايج آزمون، انصراف از تحصيل تلقي خواهد شد.
ماده 3: دانشجو موظف است در هر نيمسال تحصيلي در زماني كه دانشگاه اعلام مي كند براي ادامه تحصيل و انتخاب واحد به اداره آموزش مراجعه كند . عدم مراجعه دانشجو براي نام نويسي در يك نيمسال بدون اطلاع و عذر موجه بمنزله ترك تحصيل است و دانشجو اخراج خواهد شد.
تبصره 1: در موارد استثنايي كه دانشجو ترك تحصيل خود را موجه مي داند بايد دلايل آن را حد اكثر يك ماه قبل از پايان همان نيمسال به صورت مكتوب به اداره آموزش ارائه دهد، در صورت تاييد موجه بودن ترك تحصيل توسط شوراي آموزشي دانشگاه آن نيمسال جزو مدت مجاز تحصيل وي محسوب و مرخصي تحصيلي براي آن نيمسال صادر مي شود
.تبصره 2: دانشجويي كه ترك تحصيل نموده چنانچه بخواهد مدارك تحصيلي خود را دريافت نمايد موظف است به كليه تعهدات قانوني دوران تحصيلي خود عمل نمايد.
ماده 4: دانشجو در يك زمان حق نام نويسي و ادامه تحصيل در بيش ا زيك رشته و در هر رشته بيش از يك گرايش در يك يا چند دانشگاه اعم از دولتي يا غير دولتي، روزانه و شبانه را نخواهد داشت. در صورت تخلف، به تشخيص كميته نظارت بر حسن اجراي مقررات آموزشي وزارت متبوع از ادامه تحصيل در يكي از رشته هاي انتخابي محروم و سوابق تحصيلي وي باطل اعلام مي شود و دانشجو در اين حال موظف است كليه هزينه هاي مربوط به رشته حذف شده را مطابق تعرفه هاي تعيين شده به دانشگاه ذيربط بپردازد.
تبصره: دانشجويان ممتاز (استعدادهاي درخشان) ازشمول اين ماده مستثني و تابع آيين نامه و ضوابط مربوط به خود مي باشند.