پیوند به
موقعیت وب

 

 

 

     

 

 


دکتر محمدحسین باقیانی مقدم

عضو هیئت علمی (استاد ) 

  E-mail:baghanimoghadam@yahoo.com 


  محل و
ساعت حضور :

( از شنبه تا چهارشنبه 7:15 تا 18 )
یکشنبه 12-7 شعبه بین الملل

رزومه 

 

 

 دکتر سید سعید مظلومی 

عضو هیئت علمی (استاد) ، رئیس EDC دانشگاه
سرپرست پژوهشی دانشکده بهداشت

mazloomy_s@yahoo.com

محل وساعت حضور:


یکشنبه وسه شنبه دانشکده بهداشت

،شنبه ودوشنبه وچهارشنبه

EDC دانشگاه از ساعت 5/7 الی 16
   

رزومه

    

 

 

 دکترمحمد علی مروتی شریف آباد 

 عضوهیئت علمی (دانشیار)

morowaty@yahoo.com 

محل وساعت حضور:


ازشنبه تا چهارشنبه از ساعت 30/7 الی 16  

رزومه