پیوند به
موقعیت وب

 

 

 

     

 

 

 


محمدحسین دهقانی تفتی

 مدیر گروه خدمات بهداشتی 

 
E-mail:dehghanitafti@yahoo.com 

محل و ساعت حضور:

( از شنبه تا چهارشنبه 7:15 تا 18 )
 

رزومه