پیوند به

موقعیت وب

 فرایند بررسی طرح پژوهش در آموزش


1- دریافت عنوان طرح در قالب
کاربرگ ارائه طرح پژوهش در آموزش

2- مطرح کردن طرح در شورای پژوهشی مرکز

3- در صورت تصویب عنوان، تکمیل و ارائه پروپوزال توسط پژوهشگر

4- ارسال پروپوزال به  2 داور

5-  دفاع پروپوزال توسط پژوهشگر در شوراي پژوهشي مركز

6- تصویب نهایی و ارسال پروپوزال به کمیته بودجه بندی

7- ارائه و دفاع گزارش نهایی طرح توسط پژوهشگر در شوراي پژوهشي مركز