پیوند به
موقعیت وب

 

آدرس پستی:

یزد-بلوار پرفسور حسابی-بلوار شهدای گمنام- پردیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد

 
کدپستی:   8915173143

 

 

 تلفن:     8203417-8203410

 

 

 نمابر:  8202632