پیوند به
موقعیت وب

 

آدرس پستی:

یزد-بلوار پرفسور حسابی-بلوار شهدای گمنام- پردیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد

 
کدپستی: 8915173143

 

 

 تلفن: 8203417-0351

  
شماره های داخلی اعضاء گروه فیزیولوژی
 

دکتر اسماعیلی

291

دکتر دشتی

303

دکتر رضوانی

290

دکتر حجازیان

290

دکتر همایونی

292

دکتر صفری

287

دکتر زارع

287

آقای باقری

289

خانم ایزدی

289

 

 

 

 نمابر: 8202636-0351