پیوند به
موقعیت وب

  مدیر گروه میکروب شناسی

 دکتر هنگامه زندی

zandi(at)ssu.ac.ir

 

 

 

آدرس پستی:

یزد-بلوار پرفسور حسابی-بلوار شهدای گمنام- پردیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد- دانشکده پزشکی

کدپستی:
8915173143

تلفن: 8211222 

نمابر: 8203414