پیوند به
موقعیت وب

  آدرس پستی:

یزد-بلوار پرفسور حسابی-بلوار شهدای گمنام- پردیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد- دانشکده پزشکی- گروه انگل شناسی

کدپستی:
8915173143

تلفن:  8203417-8203410-0351

نمابر:8202634