پیوند به
موقعیت وب

 

 

 

 

طرح های مصوب دانشگاه یا در حال تصویب (بخش روان شناسی)

بررسی اثر استرس بر نتیجه درمان زنان نابارور 

 

 

 

 

 

طرح های مصوب دانشگاه یا در حال تصویب (بخش  زبان انگلیسی)

نقطه نظرات دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد در خصوص ترتیب مطالب دروس زبان پیش دانشگاهی و عمومی 1383

بررسی روش رسم نقشه معنایی در خواندن و درک مطلب انگیسی عمومی دانشجویان 1388