پیوند به
موقعیت وب

 

 

 

همکاری با پایان نامه های تحقیقاتی – آقای عسکری بخش روان شناسی

 مقایسه اثر اسید ایکوزاپنتانوئیک و اسید دوکوزاهگزانوئیک بر افسردگی ( خانم  الهه شریعتی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته علوم بهداشتی در تغذیه).

 بررسی تاثیرآموزش روشهای مقابله با استرس در کاهش و بهبود علائم بیماران قلبی (خانم ذوالقدر دانشجوی کارشناسی ارشد رشته بهداشت عمومی).