پیوند به

موقعیت وب

 

سرپرست  EDO

 

دكتر محمد حسيني شريف آباد

مسئول EDO دانشكده

پست الكترونيك : mhosseini81@yahoo.com

رزومه

ساعت و محل حضور:

از شنه تا چهار شنبه ساعت 8الی 16 بعدازظهر در دانشکده پیراپزشکی

 

 

 


 

 


                             اعضاء گروه EDO

 

 

 

آقاي احمد انتظاري

کارشناسی ارشد بیهوشی

تلفن: 6240691    

پست الکترونیک : Entezari_1343ahmad@yahoo.com

 

 

 


 

 


آقاي دكتر فتح ا.. بوذرجمهري

دکتری فیزیک پزشکی

تلفن: 6240691   - 09133520383

پست الکترونیک: bouzarj_44@yahoo.com

 

 

 


 

 


خانم حاجي مقصودي

کارشناسی ارشد مرفواناتومی

تلفن: 6247139 . فكس: 6247139

پست الكترونيكي: maghsodi@ssu.ac.ir

 

 

 


 

 


آقاي دكتر محمد حسيني شريف آباد

دکتری علوم تشریحی

فاکس:03516238561تلفن: 09133536199

پست الکترونیک: mhosseini81@yahoo.com

 

 

 


 

 


آقاي دكتر حسين هادي ندوشن

دکتری ایمونولوژی

تلفن و دورنگار : 03517254889-09133576620

پست الكترونيك : hhadin@ssu.ac.ir