پیوند به

موقعیت وب

 


اهم وظایف معاون علوم پایه:

1- نظارت بر حسن اجرای مصوباتی که از طریق رئیس دانشکده ابلاغ می شود و ایجاد زمینه های مناسب برای رشد استعدادها

2- ایجاد هماهنگی در امور آموزشی - اداری و فرهنگی دانشکده

3- نظارت برحسن اجرای وظایف آموزشی اعضاء هیئت علمی گروههای آموزشی علوم پایه

4- نظارت بر حسن اجرای آئین نامه های آموزشی مربوطه

5- نظارت بر عملکرد آموزشی علوم پایه

6- ایجاد هماهنگی در برنامه ریزی های آموزشی

7- ارزیابی فعالیتهای آموزشی حوزه علوم پایه و گزارش سالیانه آن به رئیس دانشکده

8- پیگیری و نظارت مصوبات شورای آموزشی دانشکده در حیطه علوم پایه .