پیوند به
موقعیت وب

 

به سایت گروه عمومی دانشکده پزشکی خوش آمدید

 این گروه از دو بخش روان شناسی بالینی و زبان انگلیسی تشکیل شده است

 

فعالیتهای گروه شامل:

 1- آموزش دانشجویان دانشکده های پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی، بهداشت، پیراپزشکی و پرستاری.

 2- تهیه و اجرای طرحهای پژوهشی و تالیف و ترجمه کتب علمی.

 3- ارائه خدمات مشاوره به دانشجویان دانشگاه در قالب مرکز مشاوره دانشکده پزشکی.

 4- برگزاری کلاسها و دوره های آموزش زبان انگلیسی جهت دانشجویان، اساتید و کارکنان دانشگاه در قالب مرکز زبان دانشگاه

5- همکاری با سایر گروه های آموزشی و مراکز تحقیقاتی.