پیوند به

موقعیت وب

 

شرح وظایف رئیس دانشکده:

1-نظارت بر حسن اجرای مصوباتی که از طریق رئیس دانشگاه ابلاغ می شود و ایجاد زمینه های مناسب برای رشد استعدادهای تحصیلی

2-ایجاد هماهنگی در امور آموزشی و پژوهشی ، اداری و مالی و فرهنگی دانشکده

3-نظارت بر حسن اجرای وظایف آموزشی ، پژوهشی اعضای هیئت علمی دانشکده

4-ارزیابی و هماهنگ کردن کلیه فعالیتهای واحدهای تابع دانشکده

5-پیشنهاد بودجه سالانه دانشکده

6-نظارت بر کار شورای آموزشی و پژوهشی و ... دانشکده

7-ارزیابی کار سالانه دانشکده و گزارش آن به رئیس دانشگاه

8-بررسی صلاحیت معاونان گروهها و اظهار نظر درباره آن