پیوند به
موقعیت وب

 


موقعيت گروه:

گروه فيزيولوژي به مساحت حدود 300 متر مربع  در طبقه همكف در

 ابتداي ورودي دانشكده پزشكي در محل پرديس دانشگاه واقع شده

است و شامل مجموعه هايي بشرح زير مي باشد:

آزمايشگاه عمومي به مساحت حدود 90
متر مربع 

آزمايشگاه تخصصي سلول هاي بنيادي

آزمايشگاه تخصصي رفتار

آزمايشگاه تخصصي قلب و عروق

آزمايشگاه تخصصي بافت ايزوله

آزمايشگاه تخصصي صرع و تشنج

آزمايشگاه تخصصي الكتروفيزيولوژي

دفاتر اعضاء هيئت علمي گروه

دفاتر كارشناسان گروه


تجهيزات و خدمات :
1- 4 دستگاه رايانه با ملزومات همراه و با دسترسی تمام وقت به خدمات

 اينترنت
2- وسايل آزمايشگاه دانشجويی شامل فيزيوگراف ،کيموگراف، استيمولاتور،

 حمام بافت، مبدلهای سنجش فشار خون و بررسی  فعاليت انقباضی عضلات

 اسکلتی و صاف ،  دستگاه ثبت  الکتروکارديوگرام ، دستگاه اسپيرومتر و وسايل

 مربوط به آزمايشات خون شناسی
3- فيزيوگراف های 2 و 4 کاناله همراه با کوپلرهای ويژه ثبت الکتروکارديوگرام ،

 الکتروآنسفالوگرام و الکتروميوگرام و نيز مبدلهای سنجش فشار خون در

 حيوان آزمايشگاهی و بررسی  فعاليت انقباضی عضلات اسکلتی و صاف ، 

دستگاه پرفيوژن قلب ، ونتيلاتور حيوانی دستگاه ساخت ميکروپيپت ،

 اوسيلوسکوپ  ، استرئوتاکس و دستگاههایmorris water maze , power lab  
،shuttle box، tail flick، rota rod   جهت انجام طرح های تحقيقاتی
4- کتابخانه حاوی کتب مرجع فيزيولوژی و مجالات تخصصی فارسی

و لاتين