پیوند به

موقعیت وب

 


فرايند انتقال:


در صورتيكه دانشجو متقاضي انتقال باشد، می بایست تقاضاي خود را پس از گذراندن حداقل يك نيمسال تحصيلي و برای مقطع دکترا حداقل دو نیمسال به آموزش دانشكده اعلام و
فرم انتقال را تكميل نمايد. تقاضاي دانشجو سپس به مدير کل آموزش دانشگاه ارجاع داده مي شود.
فرم مربوطه پس از تایید توسط
مدیرکل آموزش دانشگاه به دانشگاه مقصد ارسال می شود. نظريه دانشگاه مقصد پس از وصول به دانشكده جهت ابلاغ به دانشجو ارسال مي گردد. در صورت موافقت با انتقال ، دانشجو می بایستی از دانشكده فرم تسويه حساب را دريافت و با دانشگاه تسويه حساب نمايد تا کارشناس مسئول رشته مدارك وریز نمرات دانشجو رابه دانشگاه مقصد ارسال نماید.