پیوند به

موقعیت وب

 

                                              كارشناسان آموزش

 

 

◊خانم فاطمه انصاری

مدر ک تحصیلی : فوق لیسانس مدیریت آموزشی
 
مسئول: اداره خدمات آموزشی وآمار تلفن:6245956

پست الكترونيك :Paramed_Education@Ssu.Ac.Ir

ساعت حضور:  از ساعت 7:30 الی 15

 


 


◊آقاي محمدعلي حرمان

مدر ک تحصیلی: کاردانی علوم آزمایشگاهی

مسئول: برگزاری کلاسها و تکثیر سوالات امتحانی

ساعت حضور:  از ساعت 7:30 الی 15

 


 


◊خانم فریبا مجیبیان

مدرک تحصیلی: لیسانس آمار

مسئول: رشته های علوم آزمایشگاهی ورادیولوژی
 
پست الكترونيك: mojibianf@Yahoo.Com

ساعت حضور:  از ساعت 7:30 الی 15

 

 


 


◊خانم فاطمه قدسیان

مدرک تحصیلی: لیسانس علوم تربیتی

مسئول : رشته های اتاق عمل و هوشبری

پست الكترونيك: fatemeh_ghodsian@yahoo.com

ساعت حضور:  از ساعت 7:30 الی 15

 

 


 


◊خانم طیبه عابدین زاده

مدر ک تحصیلی: دیپلم
 
کمک کارشناس آموزش ورابط آموزشی دانشجویان استعدادهای درخشان

ساعت حضور:  از ساعت 7:30 الی 15

 

 


 


◊رضیه همتی

مدرک تحصیلی: لیسانس علوم تربیتی

مسئول : اموردانشجویی دانشجویان

ساعت حضور:  از ساعت 7:30 الی 15