منشور حقوق بيمار

1-    بیمار حق دارد در اسرع وقت درمان و مراقبت مطلوب، موثر وهمراه با احترام کامل را بدون توجه به عوامل نژادی، فرهنگی ومذهبی از گروه درمان انتظار داشته باشد.
2-    بیمار حق دارد محل بستری، پزشک ، پرستار وسایراعضای گروه معالج را در صورت تمایل بشناسد.
 
3-   بیمار حق دارد درخصوص مراحل تشخیص، درمان وسیر پیشرفت بیماری خود اطلاعات ضروری راشخصاً ویا درصورت تمایل از طریق یکی از وابستگان ازپزشک معالج درخواست نماید به طوری که در فوریت های پزشکی این امر نباید منجر به تاخیردر ادامه درمان یا تهدیدجانی بیمار گردد.
 
4-  
بیمار حق دارد قبل از معاینات واجرای درمان اطلاعات ضروری در خصوص عوارض احتمالی ویاکاربردسایر روش ها رادر حد درک خود از پزشک معالج دریافت ودرانتخاب شیوه نهایی درمان مشارکت نماید
 
5-   بیمارحق دارد درصورت تمایل شخصی وعدم تهدید سلامتی آحاد جامعه طبق موازین قانونی رضایت شخصی خود ازخاتمه درمان را اعلام ویابه دیگرمراکز درمانی مراجعه نماید.
6-   بیمار حق دارد جهت حفظ حریم شخصی خود از محرمانه ماندن محتوی پرونده پزشکی، نتایج معاینات ومشاوره های بالینی جز در مواردی که بر اساس وظایف قانونی از گروه معالج استعلام صورت می گیرد اطمینان حاصل نماید. 
7-   بیمار حق دارد از رازداری پزشک ودیگر اعضای تیم معالج
بر خوردار باشد لذا حضور بالینی افرادی که مستقیماً در روند درمان شرکت ندارند موکول به کسب اجازه بیمار خواهد بود. 
8-   بیمار حق دارد از دسترسی به پزشک معالج ودیگر اعضای اصلی گروه معالج درطول مدت بستری، انتقال وپس ازترخیص اطمینان حاصل نماید. 
9-   بیمار حق دارد با کسب اطلاع کامل ازنوع فعالیت های آموزشی وپژوهشی بیمارستان که بر روند سلامتی ودرمان او موثرند تمایل ورضایت شخصی خود به مشارکت درمانی را اعلام ویا در مراحل مختلف پژوهش از ادامه همکاری خودداری نماید. 
10-  بیمار حق دارد درصورت اعزام و ادامه درمان در سایر مراکز درمانی، قبلاً از مهارت گروه معالج ، میزان تعرفه ها وپوشش بیمه های خدمات در مرکز درمانی مقصد مطلع گردد.