پیوند به
موقعیت وب

 

 

 

پذیرش فلو شیب نازائی در سال 1376 برای اولین بار د ایران در دانشگاه علوم پزشکی آغاز شد و از سال 1382 به بعد به دو

فلو شیب در سال تبدیل گردید و 15 دوره فارغ التحصیل در فلوشیب نازائی داشته ایم.

پذیرش شروع دستیار از سال 1367 با دو دستیار در سال شروع شد و به ترتیب افزایش یافت و در حال حاضر 24 دوره

فارغ التحصیل داشته ایم.

پنج دوره دو ماهه کار آموز در سال و متوسط 20 - 15 کارآموز داریم.

پنج دوره دوماهه کارورز در سال و متوسط 10-15 کارورز داریم.