پیوند به
موقعیت وب

 مسئول بهداشت مدارس:  زهرا قانع هاشم آبادي

مدرک تحصيلي: کارشناس بهداشت عمومي

فارغ التحصيل از دانشگاه: دانشگاه شهيد صدوقي يزد

شروع خدمت: سال 1384

شرح وظايف:

1- اجراي طرح هاي تکميل شناسنامه سلامت اول ابتدايي و راهنمايي و معاينات پزشکي سوم ابتدايي در مراکز و خانه هاي بهداشت تابعه

2- انجام معاينات غربالگري ساليانه دانش آموزان مناطق روستايي و شهري و مدارس جامعه نکر

3- برنامه ريزي و هماهنکي جهت انجام معاينات توسط کارورزان پزشکي

4- برگزاري جلسات شورا و کميته بهداشت مدارس و برگزاري جلسات آموزشي بهورزان و نيروهاي بهداشت مدارس مراکز و کاردان مربيان

4- هماهنگي و همکاري در اجراي طرح هاي آهن ياري، يد ادراري، توزيع شير، فلورايد تراپي و نيز و واکسيانسيون توأم سال اول متوسطه

5- هماهنگي به منظور اجراي آموزش به گروههاي هدف، تهيه آمار جمعيتي دانش آموزان و برنامه جامع عملياتي سه ماهه و نيز مدارس جامعه نگر و جمع بندي و جمع آوري اطلاعات آماري

6- هماهنگي و اجراي برنامه هاي هفته سلامت و روان و هماهنگي به منظور پيشگيري و درمان شپش (پديکلوزيس) در مدارس