پیوند به
موقعیت وب

 

ایام هفته

دکتر کریمی

دکتر داور

شنبه

درمانگاه-اتاق عمل

مرکز ناباروری

یکشنبه

اتاق عمل

بیمارستان شهید صدوقی

دوشنبه

اتاق عمل

درمانگاه

سه شنبه

اتاق عمل

بیمارستان-مرکز ناباروری

چهارشنبه

اتاق عمل

مرکز ناباروری

پنج شنبه

درمانگاه

بیمارستان-مرکز ناباروری

 

 

دکتر زارع

دکتر فیروز آبادی

دکتر سخاوت

شنبه

درمانگاه زنان - زایمان

بیمارستان شهیدصدوقی

اتاق عمل

یکشنبه

اتاق عمل

مرکز تحقیقات ناباروری

کلاس

دوشنبه

کلاس

بیمارستان شهید صدوقی

 اتاق عمل-جلسه ارتقاء آموزش پزشکی

سه شنبه

در صورت مدعو بودن نظام پزشکی-اتاق عمل

درمانگاه شهید صدوقی-مرکز ناباروری

جلسه پژوهشی دانشکده

چهارشنبه

بیمارستان شهید صدوقی

اتاق عمل- مرکز ناباروری

درمانگاه زنان - زایمان

پنجشنبه

بیمارستان شهید صدوقی

بیمارستان شهید صدوقی - نظام پزشکی

 

دکتر مهدیه مجیبیان

دکتر افسر السادات طباطبائی

شنبه

درمانگاه شهید صدوقی

بیمارستان شهید صدوقی

یکشنبه

 -گزارش صبحگاهی اتاق عمل

درمانگاه شهید صدوقی

دوشنبه

درمانگاه شهید صدوقی

اتاق عمل

سه شنبه

 کلاس درس-نظام پزشکی

 شورای پژوهشی دانشکده

چهارشنبه

بیمارستان شهید صدوقی

کلاس دانشجویان - گزارش صبحگاهی

پنجشنبه

 بیمارستان شهید صدوقی-پزشکی قانونی

بیمارستان شهید صدوقی