پیوند به
موقعیت وب

 

    برنامه روتیشن دستیاران در ماه خرداد

 

دکتر قدمی

زنان

 دکتر حیرانی

 ICU - فرخی - سرپائی

دکتر میر دو سرا

جراحی

دکتر سامعی

چشم

دکتر مرتضوی زاده

جراحی

 دکتر خدیو

ENT

 دکتر میرشمسی

اطفال

دکتر ناظمیان 

سر پائی

دکتر دهقان

ارتوپدی