ارتباط با ریاست: 5256555
  شماره فکس بیمارستان: 5255406
  شماره تلفن بیمارستان: 6-5250093
E-mail:
yazd-burn-ssu@yahoo.com  
  آدرس: یزد، بلوار شهید پاکنژاد