هركس برادر مسلمان خود را با كلمه اي لطف آميز تكريم كند و غم او را بزدايد همواره در سايه جاودان لطف الهي است.                                                                                                              رسول اکرم(ص)

فعالیت های انجام شده حیطه طرح تکریم ارباب رجوع سال 88

◊ در نظر گرفتن تنوع رژيم هاي جديد غذايي از جمله در وعده صبحانه و اضافه كردن رژيم پرپروتئين جهت بيماران سوخته
◊ تهيه كارت خوان براي رفاه مراجعين جهت پرداخت هزينه ها
◊ در نظر گرفتن آموزش چهره به چهره بيماران و ارائه توضيحات لازم حين بستري و موقع ترخيص همچنين آموزش همراهان بيمار ، تهيه جزوه مناسب در اين زمينه و آموزش مراقبت هاي لازم جهت بيمار سوخته
◊ نصب تابلوي منشور حقوق بيمار در سالن پذيرش
◊ تهيه صندلي تخت شو جهت استراحت همراه بيماران
◊ تهيه مهر و سنگ تيمم با طراحي ويژه و درج در اتاق بيماران
◊ اختصاص فضاي نمازخانه و تعويض لباس جهت همراه بيماران در مجاورت بخش سوختگي
◊ طراحي فرم هاي نظرسنجي بر اساس نيازسنجي بيماران و همراهان و همكاري بيشتر در زمينه توزيع فرم ها بين كليه بيماران
◊ ايجاد واحد مددكاري به صورت مجزا و راهنمايي بهتر بيماران در زمينه پرداخت هزينه هاي بيمارستاني
◊ استفاده از البسه يكبار مصرف جهت افزايش ميزان رضايتمندي بيماران
◊ نظر سنجی در مورد کمیت و کیفیت غذا از بیماران به صورت دوره ای و بررسی نتایج در كميته تغذيه و رژیم هاي درماني
◊ نظر سنجی مراجعین درمانگاه از طریق فرم های جمع آوری شده از صندوق های نصب شده در بخش اورژانس بیمارستان