پیوند به

موقعیت وب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دکتر محمد حسینی

 
معاونت آموزشی

پست الكترونيك:mhosseini81@yahoo.com

رزومه

ساعت و محل حضور:

شنبه تاچهارشنبه ازساعت 8الی 16بعدازظهردر دانشکده پیراپزشکی

برنامه هفتگی

شرح وظايف

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

دکتر حسین حکمتی مقدم

معاونت پژوهشی

پست الكترونيك :


ساعت ومحل حضور:برنامه هفتگی

اهداف

شرح وظايف