پیوند به

موقعیت وب

 

 

سرپرست دانشكده پيراپزشكي

 

 

 

 

 

 دکتر حسینعلی صادقیان

ریاست دانشکده پیراپزشکی

پست الكترونيك : Sadeghian.hossein@gmail.comHasm110@yahoo.com

رزومه

ساعت و محل حضور:
از شنبه تا چهارشنبه با هماهنگی منشی دفتر خانم دهقان

 

 

 

 

برنامه هفتگی

 

ایام هفته

10-8

12-10

16-14

شنبه

امور اداری

تدریس

تدریس

یکشنبه

امور اداری

مشاوره دانشجویان

-

دوشنبه

مطالعه

مشاوره دانشجویان

-

سه شنبه

تدریس

امور فرهنگی

امور اداری

چهارشنبه

شورای پژوهشی دانشگاه

شورای آموزشی دانشگاه

امور اداری

پنج شنبه

امور پژوهشی