پیوند به
موقعیت وب

 

طرح دروس ارائه شده توسط گروه جهت دانشجویان کارشناسی ارشد علوم بهداشتی در تغذیه بدین شرح می باشد:

طرح دروس دکتر آزاده نجارزاده

اپیدمیولوژی تغذیه (کارشناسی ارشد علوم بهداشتی در تغذیه)

زبان تخصصی پیشرفته (کارشناسی ارشد علوم بهداشتی در تغذیه)

سمینار (کارشناسی ارشد علوم بهداشتی در تغذیه)

بیوشیمی و اصول تغذیه (کارشناسی پیوسته بهداشت حرفه ای)

مواد خوراکی و رژیم های درمانی (دکترای داروسازی)                      

 

 

بررسی و ارزیابی وضع تغذیه جامعه- دکتر مظفری

برنامه های تغذیه در سطح جامعه- دکتر صالحی

سمینار- دکتر نجارزاده

 

تغذیه کاربردی کارشناسی ناپیوسته بهداشت عمومی

اصول تغذیه کارشناسی بهداشت عمومی

آموزش و مشاوره تغذیه

تغذیه جامعه

تغذیه کاربردی

تغذیه پیشرفته