پیوند به
موقعیت وب

 

 

Book review

case report

journal club

Radiology class

Approach

Mortality report

Weekly confrence

joint clinic 

 

 

برنامه تدریس اساتید گروه اطفال

* ساعت کلاس ها در پنج شنبه هر هفته هم در ساعت 8:30 صبح و هم در ساعت 10:30 صبح می باشد .

* ساعت کلاس ها در بقیه روزها فقط در ساعت 11:30

می باشد .

 

برنامه حضور اساتید در Morning Report اطفال

 

ایام هفته

نام اساتید

شنبه

دکتر شکیبا - دکتر نوری - دکتر اردویی - دکتر کرباسی

یکشنبه

دکتر گلستان - دکتر کریمی - دکتر بهجتی -  دکتر لوک زاده - دکتر هاشمی

دوشنبه

دکتر میرحسینی - دکتر فردوسیان - دکتر میرناصری - دکتر برجیان - دکتر یوسفی

چهارشنبه

دکتر فلاح - دکتر شفیعی - دکتر علیپور - دکتر گلستان

 

  

لیست برنامه های آموزشی گروه کودکان در

 سال 1393