رشته کارشناسی اتاق عمل   

   رشته کارشناسی اتاق عمل،  شاخه ای از علوم پزشکی است که طی این دوره دانشجویان با اصول جدید اتاق عمل و تکنولوژیهای نوین جراحی در جراحیهای تخصصی و فوق تخصصی آشنا شده و مراقبت و کمک به اداره بیمار را قبل، حین و بعد عمل می آموزند. دانش آموختگان این رشته عضوی از تیم بهداشتی درمانی خواهند بود که به عنوان بخشی از تیم جراحی برای کمک به اجرای یک عمل جراحی با نتایج مطلوب در بخشهای اتاق عمل بیمارستان ، بخشهای مداخله تشخیصی-درمانی و مراکز مراقبتی سیار ایفای نقش می نمایند.  

طول دوره و نظام آموزشی

مطابق آئین نامه آموزشی دوره های کاردانی, کارشناسی پیوسته وکارشناسی ناپیوسته مصوب شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی است.

* تعداد واحدهای درسی رشته کارشناسی پیوسته اتاق عمل 

دروس عمومی                                22  واحد

دروس پایه، اختصاصی و کارآموزی         84 واحد

کارآموزی در عرصه                                24 واحد

جمع واحد ها                                        130 واحد   

 


ترم بندی واحدهای درسی رشته کارشناسی پیوسته اتاق عمل 

ترم اول:

کد

نام درس

تعداد واحد

نظری

عملی

کارآموزی

پیش نیاز

54321001

تشریح 1

2

5/1

5/0

-

-

54321003

فیزیولوژی 1

2

-

-

-

-

54321005

شیمی آلی و بیوشیمی

2

-

-

-

-

54321006

میکروب شناسی و انگل شناسی

3

2

1

-

-

54321013

فیزیک پزشکی و الکتریسیته رباتیک و کاربرد آن در اتاق عمل

2

-

-

-

-

54321019

بهداشت

2

-

-

-

-

54321038

اخلاق حرفه ای در اتاق عمل

1

-

-

-

-

35031024

اندیشه اسلامی1

2

-

-

-

-

35021001

زبان پیش دانشگاهی

2

 

 

-

-

 

جمع واحدها

18

 

 

 

 

 

 ترم دوم:

کد

نام درس

تعداد واحد

نظری

عملی

کارآموزی

پیش نیاز

35031018

زبان انگلیسی عمومی

3

3

-

 

-

35031004

تربیت بدنی 1

1

-

1

 

-

54321002

تشریح 2

2

5/1

5/0

 

01

54321004

فیزیولوژی 2

1

1

-

 

03

54321010

آمار حیاتی

1

1

-

 

-

54321014

روان شناسی عمومی

2

2

-

 

-

54321020

اصول و فنون عملکرد سیار

2

5/1

5/0

 

-

54321015

دارو شناسی

3

3

-

 

05

54321023

آشنایی با وسایل و تجهیزات اتاق عمل

2

2

-

 

-

54321036

فوریتها

1

1

-

 

-

54321037

مدیریت در اتاق عمل

2

2

-

-


 

جمع

20

 

 

 

 


ترم سوم:

کد

نام درس

تعداد واحد

نظری

عملی

کارآموزی

پیش نیاز

35031017

فارسی

3

-

-

-

-

54321007

آسیب شناسی

1

1

-

 

04

54321033

بیهوشی

2

2

-

-

-

54321008

خون شناسی و انتقال خون

2

2

-

 

04

54321024

مقدمه ای بر تکنولوژی جراحی

2

2

-

-

-

54321025

آشنایی با بیماریهای داخلی

2

2

-

-

02،04

54321009

ایمنولوژی

2

5/1

5/0

 

04

54321039

کارآموزی مهارتهای پرستاری در بخش های داخلی و جراحی

2

-

-

2

20،21

54321018

بهداشت روان در اتاق عمل

2

2

-

 

14

54321021

اصول و فنون عملکرد فرد اسکراب

2

5/1

5/0

 

-

 

جمع

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تذکر: دروس پیشنیازی که با علامت * مشخص شده اند می توانند بصورت همزمان نیز ارائه شوندترم چهارم:

کد

نام درس

تعداد واحد

نظری

عملی

کارآموزی

پیش نیاز

35031027

انقلاب اسلامی

2

2

-

 

-

35031010

تاریخ اسلام

2

2

-

 

-

35031022

جمعیت و تنظیم خانواده

2

2

-

-

-

54321011

روش تحقیق در اتاق عمل

1

1

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

54321017

زبان تخصصی

2

2

-

 

زبان انگلیسی عمومی -7

54321026

تکنولوژی جراحی در جراحیهای گوارش و غدد

3

3

-

 

02،*04،*07

54321027

تکنولوژی جراحی در جراحیهای زنان و ارولوژی

2

2

-

 

02،03،*07

54321022

اصول استریلزاسیون و ضد عفونی

1

1

-

 

-

54321034

روش احیاءی قلبی ریوی و اصول مراقبتهای و یژه

3

3

-

-

33*

54321040

کارآموزی رفتار در اتاق عمل

1

-

-

1

20،21

54321016

اصطلاحات پزشکی

1

1

-

-

یا همزمان با 24

 

جمع

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ترم پنجم:

کد

نام درس

تعداد واحد

نظری

عملی

کارآموزی

پیش نیاز

35011004

اخلاق اسلامی

2

2

-

-

-

35031025

آشنایی با منابع اسلامی

2

2

-

-

-

35031009


54321012

تربیت بدنی 2


فناوری اطلاعات در اتاق عمل

1


1

-


5/0

1


5/0

 -

8


-

54321029

تکنولوژی جراحی در جراحیهای اعصاب و ارتوپدی

3

3

-

-

02،04،07

54321028

تکنولوژی جراحی در جراحیهای قلب و تنفس

2

2

-

-

01، 03،07

54321030

تکنولوژی جراحی در جراحیهای ENT، فک ،صورت و

2

2

-

-

02،03،07

54321031

تکنولوژی جراحی در جراحیهای اطفال

1

1

-

-

02،03،07

54321032

تکنو لوژی جراحی در جراحیهای پوست و سوختگی و

1

1

-

-

01-03-07

54321035

اصول پیشرفته مراقبت در اتاق بهبودی

2

2

-

-

34

54321042

کارآموزی اصول و فنون عملکرد فرد اسکراب و سیار

2

-

-

2

40

54321041

کارآموزی بخش استریل مرکزی

1

-

-

1

22

 


جمع

20

 

 

 

 

ترم ششم:

کد

نام درس

تعداد واحد

نظری

عملی

کارآموزی

پیش نیاز

35031026

اندیشه اسلامی 2

2

2

-

-

-

54321043

کارآموزی تکنیک های اتاق عمل

3

-

-

3

42

54321044

کارآموزی روشهای احیاء قلبی ریوی

1

-

-

1

34

54321045

کارآموزی اصول مراقبت در اتاق بهبودی

2

-

-

2

35

54321046

کاراموزی مدیریت در اتاق عمل

1

-

-

1

37

54321047

کاراموزی در اتاق عمل اورژانس

1

-

-

1

43-44-36

 

جمع

10

 

 

 

 
ترم هفتم:

کد

نام درس

تعداد واحد

نظری

عملی 

کارآموزی

پیش نیاز

54321048

کارآموزی درعرصه ارتوپدی

2

-

-

2

-

54321049

کارآموزی درعرصه اعصاب

2

-

-

2

-

54321050

کارآموزی در عرصه سوختگی و ترمیمی

2

-

-

2

-

54321051

کارآموزی در عرصه زنان

2

-

-

2

-

54321052

کارآموزی در عرصه ارولوژی

2

-

-

2

-

54321053

کاراموزی درعرصه قلب و عروق

2

-

-

2

-

 

جمع

12

 

 

 

 

 

 


ترم هشتم:

کد

نام درس

تعداد واحد

نظری

عملی

کارآموزی

پیش نیاز

54321054

کارآموزی درعرصه چشم

2

-

-

2

-

54321055

کارآموزی درعرصه فک و صورت

2

-

-

2

-

54321056

کارآموزی در عرصه توراکس

2

-

-

2

-

54321057

کارآموزی در عرصه ENT

2

-

-

2

-

54321058

کارآموزی در عرصه اطفال

1

-

-

1

-

54321059

کارآموزی درعرصه جراحی گوارش و غدد

2

-

-

2

-

54321060

کارآموزی در عرصه در یک حیطه جراحی (انتخابی)

1

 

 

1

 

 

جمع

12