ترم بندی واحدهای درسی رشته کاردانی فوریتهای پزشکی 

ترم اول 

کد

نام درس

تعداد واحد

نظری

عملی

کارآموزی

پیش نیاز

35031024

اندیشه اسلامی 1

2

2

-

-

-

35021001

زبان پیش دانشگاهی

2

2

-

-

-

35031004

تربیت بدنی1

1

-

1

-

-

35031017

فارسی

3

3

-

-

-

54141001

تشریح

3

2

1

-

-

54141002

فیزیولوژی

2

2

-

-

-

54141003

میکروب شناسی و انگل شناسی

5/1

1

5/.

-

-

54141011

آشنایی با سازمانهای امدادی

1

5/0

5/0

-

-

54141009

اصول و فنون مراقبت ها

2

1

1

-

01و 02

54141050

فرآیند عملیات و اطلاعات فنی

2

5/1

5/0

-

-

 

جمع

5/19

 

 

 

 

      
 ترم دوم

 

 

کد

نام درس

تعداد واحد

نظری

عملی

کارآموزی

پیش نیاز

 

35011004

اخلاق اسلامی

2

2

-

-

-

 

35031018

زبان خارجی

3

3

-

-

-

54141010

اخلاق و مقررات حرفه ای

1

1

-

-

-

 

 

54141031

بهداشت عمومی 

1

1

-

-

-

 

54141051

نشانه شناسی و معاینات بدنی

2

5/1

5/0

-

01و 02

 

54141052

جابجایی و حمل بیمار

2

1

1

-

01و 09

 

54141039

فوریتهای محیطی

1

1

-

-

01و 02

 

54141053

احیای قلبی ریوی پایه

1

5/0

5/0

-

01و 02

 

54141054

فوریتهای داخلی

3

5/2

5/0

-

09

 

54141055

تروما1

2

5/1

5/0

-

09

 

54141032

کارآموزی نشانه شناسی

1

-

-

1

11

 

54141029

کارآموزی اصول و فنون مراقبتها

1

-

-

1

09

 

 

جمع

20

 

 

 

 

       
    ترم سوم

 

 

کد

نام درس

تعداد واحد

نظری

عملی

کارآموزی

پیش نیاز

 

54141005

زبان تخصصی

1

1

-

-

زبان عمومی

 

54141006

کلیات داروشناسی

2

2

-

-

01و 02

 

54141056

احیای قلبی ریوی پیشرفته

2

5/1

5/0

-

14

 

54141057

فوریتهای داخلی 2

3

5/2

5/0

-

09

 

54141058

تروما2

5/2

2

5/0

-

18

 

54141012

بهداشت روانی و فوریتهای روانپزشکی

1

1

-

-

04

 

54141036

کارآموزی فوریتهای داخلی1

5/1

-

-

5/1

26

 

54141041

کارآموزی تروما1

1

-

-

1

18

 

54141020

فوریتهای پزشکی در گروههای خاص

2

5/1

5/0

-

16 و 17

 

54141019

فوریتهای پزشکی در شرایط خاص

2

5/1

5/0

-

18 و 19

 

54141028

کارآموزی ارتباطات

5/0

-

-

5/0

10

 

54141013

فوریتهای پزشکی در بلایا

2

5/1

5/0

-

16 و 17 و 18 و 19

 

35031022

جمعیت وتنظیم خانواده

2

2

-

-

-

 

35031032

فرهنگ و تمدن اسلام و ایران

2

2

 

 

 

 

 

جمع

24.5

 

 

 

 

       
 
 ترم چهارم

 

 

کد

نام درس

تعداد واحد

نظری

عملی

کارآموزی

پیش نیاز

 

54141030

کارآموزی در عرصه فوریتهای داخلی 2

5/1

-

 

5/1

-

 

54141031

کارآموزی در عرصه تروما 2

1

-

 

1

-

 

54141032

کارآموزی در عرصه اطفال

1

-

-

1

-

 

54141033

کارآموزی در عرصه احیای قلبی ریوی

1

-

-

1

-

 

54141030

کارآموزی در عرصه نگهداری و تعمیر آمبولانس

5/0

-

-

5/0

-

 

54141034

کارآموزی در عرصه پایگاههای فوریتهای پزشکی

3

-

-

3

-

 

 

جمع

8