پیوند به

موقعیت وب

 


رسالت و اهداف دانشکده:

 1-ارائه خدمات آموزشی ، تخصصی و کاربردی در محدوده علوم پایه پیراپزشکی -علوم آزمایشگاهی ، اتاق عمل ، هوشبری و رادیولوژی )
2-تربیت نیروهای متعهد و متخصص و کاردان و کارشناس رشته های فوق الذکر
3-نظارت بر ارائه آموزشهای حرفه ای و مهارتی تحت عناوین کارآموزوکارورزی در عرصه با عنایت به سرفصلها و محتوی دروس
4-ارائه خدمات جانبی در زمینه تشکیل کارگاههای آموزشی ،آموزشهای ضمن خدمت و دوره های باز آموزی جهت به روز رساندن اطلاعات ، دانش و مهارتهای حرفه ای کاردانها و کارشناسها در زمینه علوم پایه و پیراپزشک( علوم آزمایشگاهی ، اتاق عمل و هوشبری و رادیولوژی ) در سطح بیمارستانها و مراکز بهداشتی درمانی و مراکز آزمایشگاهی تابعه دانشگاه 
5- ارائه خدمات مشاوره ای و آموزشهای کوتاه مدت در زمینه توسعه ، تجهیز ، راه اندازی و ارزیابی کمی و کیفی خدمات ارائه شده در حوزه علوم آزمایشگاهی و بخشهای پاراکلینیکی در مراکز تابعه دانشگاه.
6-انجام طرحهای علمی کاربردی با مشارکت اساتید برجسته و متخصصین مختلف به منظور تولید علم و ارتقاء سطح علمی شاغلین حال و آینده بخش سلامت و درمان ، بهینه سازی و ارتقاء روشهای ارائه خدمات درمانی - تشخیصی .
7- همکاری بین بخشی با سایر دانشکده ها در جهت ارائه آموزشهای مورد نیاز در چهار چوپ علوم پایه و پیراپزشکی
8-همکاری بین بخشی با نهادها و بخشهای مختلف حوزه معاونت آموزش دانشگاه بر اساس سیاستها، خط مشی ها ، دستور العملها قوانین و مقررات ابلاغ شده .ما در دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد با موقعیت جغرافیایی خاص خود و مردمی سخت کوش و آینده نگر برانیم تا با اجرای برنامه استراتژیک خود در آینده : 
9- با ارتقاء کمی و کیفی جایگاه آموزشی کارآمد در سطح دانشگاه و کسب قابلیتهای لازم برای ارائه خدمات علمی و آموزشی کارآمد به متقاضیان در سطح کشور از نظر آموزش و تربیت نیروی انسانی متخصص و متعهد سرآمد دانشگاههای کشور باشیم.
10-با تلاش علمی متخصصین خود به فناوری های لازم و دانش نوین برای تولید روشهای جدید ارائه خدمات علمی و آموزشی متناسب با نیاز های روز دنیا ست یابیم .
11-با ارتقاء کیفیت و کمیت شاخصهای آموزشی مانند نسبت استاد به دانشجو، فضاهای آموزشی به دانشجو و افزایش مهارتهای حرفه ای دانشجویان ، رضایت آنها را فراهم نموده و تحصیل در این دانشکده برای دانشجویان افتخار و خدمت در این واحد برای اساتید و کارکنان مایه مباهات باشد.
12-آموزش و پژوهش در این واحد برای تشخیص و درمان صحیح و به موقع به عنوان یکی از مهمترین ارکان دستیابی به سلامت جامعه را از وظایف راهبردی دانشکده پیراپزشکی می دانیم .
13-با مشارکت اگاهانه و همه جانبه مدیریت ، اعضا هیئت علمی دانشجویان و کارکنان دانشکده فرهنگ ارتقاء کیفیت آموزشی را نهادینه کنیم