مقررات عمومی بیمارستان

- حفظ شئونات و رعايت حجاب اسلامي از سوي تمامي مراجعه كنندگان محترم الزامي است.
- با توجه به محدوديت فضاي فيزيكي، ‌هر بيمار تنها حق داشتن يك همراه در بخش را دارد.
- پاركينگ بيمارستان، اختصاص به خودروهاي پرسنل بيمارستان دارد، براي پارك نمودن خودرو خود در بيمارستان اصرار نفرمائيد.
- ناهار در نظر گرفته شده براي بيمار بر اساس دستور پزشك و براي همراه طبق منوي انتخابي، در اختيار شما قرار خواهد گرفت.
- در شيفت هاي صبح كه موقع ويزيت بيماران بوده و تراكم كاري در بخش ها بالا مي باشد از حضور در بخش ها خودداري فرمائيد.
- لطفا جهت تماس تلفني با بيماران يا همراهان ايشان با شماره تلفن هاي 6-5250093 تماس بگيريد.
- ملاقات در بخش سوختگي جهت كنترل عفونت و رعايت حال بيماران اكيداً ممنوع مي باشد. 
- از آوردن اشياي قيمتي نظير پول ،ساعت ، زيور آلات به بخش خودداري فرمائيد.
- ترخيص بيماران از ساعت10 صبح تا ساعت 14 بعد از ظهر مي باشد.
- در محيط بيمارستان استعمال دخانيات اكيداً ممنوع مي باشد. 
- امکانات بیمارستان برای رفاه حال شما و بیمارتان فراهم شده، لطفا در حفظ و نگهداری آن کوشا باشید .
- فلوچارت رسيدگي به شكايات در هربخش نصب گرديده است؛ لذا شكايات شفاهي خود را بر اين اساس پيگيري نمائيد.