پیوند به
موقعیت وب

 

دکترمحمد فرات یزدی

foratyazdi@ssu.ac.ir

فوق تخصص هماتولوژی انکولوژی

استادیار

دکترحسنعلی واحدیان اردکانی

drvahedian@ssu.ac.ir

فوق تخصص هماتولوژی انکولوژی

استادیار

دکترحسین سلیمانی صالح آبادی

dhsol33@yahoo.com

فوق تخصص روماتولوژی

استادیار

دکترعلی دهقان

drdehghanali@yahoo.com

فوق تخصص روماتولوژی

استادیار

دکترمحمدباقر  اولیاء

owlia@ssu.ac.ir

فوق تخصص روماتولوژی

استاد

دکتر پوران فرهی فرد

prn.farahi@gmail.com

فوق تخصص روماتولوژی

استادیار(اتمام فعالیت در گروه)

دکترمحسن آخوندی

akhondi@ssu.ac.ir

فوق تخصص گوارش

دانشیار

 

دکترمحمدکاظم امیربیگی

amirbaigy@yahoo.com

فوق تخصص گوارش

استادیار

دکتراصغر خوشنود

askhoshnood@yahoo.com

فوق تخصص گوارش

استادیار(اتمام فعالیت در گروه)

دکترحسن  سلمان روغنی

salmanroghani@ssu.ac.ir

salmanroghani@hotmail.com

فوق تخصص گوارش

دانشیار

دکترمحمودباغبانیان

baghbanianm@ssu.ac.ir

فوق تخصص گوارش

استادیار

 

دکتراعظم قانعی

dr_ghanei@ssu.ac.ir

فوق تخصص غدد

استادیار

دکترسید محمد محمدی

m_mohammadi@ssu.ac.ir

فوق تخصص غدد

استادیار

(اتمام فعالیت در گروه)

 

 

 

دکترصدیقه  سهیلی خواه

s_soheilykhah@yahoo.com

فوق تخصص غدد

دانشیار

(بازنشسته)

 

 

 

 

دکتر اکرم قدیری

ghadiriam@yahoo.com

فوق تخصص غدد

استادیار

پروفسور محمد افخمی

drafkhami@ssu.ac.ir

فوق تخصص غدد

استاد

دکترسعیدحسین خلیل زاده

s_h_khalilzadeh@yahoo.com

فوق تخصص غدد

استادیار

 

 

دکتر مسعود رحمانیان

drmasoudrahmanian@yahoo.com

فوق تخصص غدد

استادیار

دکتر ریحانه عزیزی

raihaneazizi@ssu.ac.ir

فوق تخصص غدد

استادیار

 

 

دکتر پریسا اخوان طباطبائی

akhavanparisa@ssu.ac.ir

فوق تخصص غدد

استادیار

 

دکتر رویا حمایتی

DrR.Hemayati@ssu.ac.ir

hemayatiroya@gmail.com

فوق تخصص نفرولوژی

استادیار

دکتر محمد رحیمیان

rahimian.m.nephrology@yahoo.com

فوق تخصص نفرولوژی

دانشیار

(بازنشسته)

دکترنادر نوری ماجلان

NOURI-MAJALAN@ssu.ac.ir

dr_nori_majelan@yahoo.com

فوق تخصص نفرولوژی

دانشیار

 

دکترفرزانه نجفی

drfnajafi@ssu.ac.ir

فوق تخصص نفرولوژی

استادیار

دکتر محمدرضا دهستانی مهرجردی

mehrjardi@ssu.ac.ir

فوق تخصص نفرولوژی

استادیار

دکترمسعود رحیمیان

mrahimian2@yahoo.com

فوق تخصص ریه

استادیار

 

دکترمحمد  صامت

SAMET_MO@ssu.ac.ir

samet_mo@yahoo.com

فوق تخصص ریه

استادیار

 

دکتر فاطمه السادات آقایی میبدی

Drmeybodi@ssu.ac.ir

فوق تخصص ریه

استادیار

دکترمحمدرضا میرجلیلی

drmirjalili@yahoo.com

فوق تخصص ICU

استادیار

دکترمحبوبه السادات میرزاده

drmmirzadeh@gmail.com

متخصص داخلی

دکتر فخرالدین شیرانیان

f.shiranian.dr@gmail.com

متخصص داخلی