پیوند به
موقعیت وب

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 دکتر حسین سلیمانی مدیر گروه داخلی

dhlso33(at)yahoo.com

محل و ساعت حضور :

از شنبه تا پنجشنبه از ساعت 8.30 الی 13
بیمارستان شهیدصدوقی یزد

 

 

دکتر محمودباغبانیان 

معاونت آموزشی گروه داخلی

baghbanianm@ssu.ac.ir

 

  محل و ساعت حضور :

  شنبه تا پنجشنبه از ساعت 8.30 الی 13

  بیمارستان شهیدصدوقی یزد

 


دکتر مسعود رحیمیان

 معاونت پژوهشی گروه داخلی

   
mrahimian2@yahoo.com

 

محل و ساعت حضور:

  شنبه تا پنجشنبه از ساعت 8.30 الی 13

بیمارستان شهیدصدوقی یزد