پیوند به
موقعیت وب

 

دکتر گلرسته خلاصه زاده

PTSD

Schizophrenia

Adolescence

 

 

دکتر قاسم دستجردی

psychosomatic (1)

psychosomatic (2)

 

دکتر رضا بیدکی

Physician Patient Communication

Psychiatric Emergency

Suicide

Anxiety disorder

 

دکتر طاهره صادقیه

Child abuse and neglect

psy eme in children brief

CHILD PSYCHIATRY

 

دکتر حمید میرحسینی

EEG

Motor system

پاور پوینت اساتید

 

 

 

 

دکتر سید مجتبی یاسینی

Human sexuality

Sleep Disorders 1

Common defence mechanisms

 

دکتر فاطمه حسینی

Somatoform disorder

Psychotherapy

Psychiatric Disorders Classification

Psychoeducation for Bipolar Disorders

Orgasmic disorders

Triage of psychiatric emergencies

 

دکتر محمد نادی

Mood disorders

personality disorders