پیوند به

موقعیت وب

 

  کارشناسان آموزشی:

 

 

زهره مشکوه
کارشناس آموزش (سرپرست آموزش)
zohreh.meshkat@yahoo.com
ساعت و محل حضور :
شنبه تا چهارشنبه


شرح وظایف...

 

 

 

 

 

 

فریماه مژگانی
کارشناس آموزش(مسئول رشته کارشناس مامایی)
farima.mozhgani@yahoo.com
ساعت و محل حضور :
شنبه تا چهارشنبه

 

 

 

   

 

 

زهرا محبوبیان
کارشناس آموزش(مسئول رشته کارشناس پرستاری)
z.mahbobeyan@yahoo.com
ساعت و محل حضور :
شنبه تا چهارشنبه

 

 

 

 

 

 

 بی بی فائزه دهقان
کارشناس آموزش(مسئول رشته کارشناس ارشد پرستاری)-کارشناس تحصیلات تکمیلی bf_dehghan@yahoo.com
ساعت و محل حضور :
شنبه تا چهارشنبه

شرح وظایف مسئول رشته ...