پیوند به
موقعیت وب

 

رابطه ی بین سبک هویت و بهزیستی روانی در دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی شهر قم

نویسندگان: سهراب عبدی زرین* پریناز سجادیان** شیما شهیاد***  احمد بیان معمار**** حسين عظيمي*****


* نويسنده مسئول: دانشجوی دکتری مشاوره شغلی، دانشگاه اصفهان، 
 elmzarrin5@gmail.com: E-mail
**دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی،  دانشگاه اصفهان
***کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی
****دکترای مدیریت و برنامه ریزی درسی، عضو هيئت علمي دانشگاه قم
*****دانشجوي دکتري مديريت رفتار سازماني و منابع انساني - دانشگاه اصفهان

                                             pdf

چکیده
سابقه و اهداف: هویت احساس نیاز به جدا بودن از دیگران که دارای سبک های مختلف بوده و در دوران نوجوانی بسیار حائز اهمیت است. اگر نوجوان چارچوبی از ارزش ها  و باورهای خود ساخته و یا وام گرفته از دیگران را برای خود حفظ کند، نشان از تعهد او می باشد. این دو مولفه( سبک هویت و تعهد هویت) می تواند مجموعه ای از پاسخ های هیجانی و رضایت کلی از زندگی را تحت تاثیر قرار دهد. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه ی بین انواع سبک های هویت، تعهد هویت و بهزیستی روانی در بین دانش آموزان دختر راهنمایی شهر قم در سال تحصیلی 89-1388 انجام شد. 
روش بررسی: در این پژوهش تعداد 500 دانش آموز دختر در مقطع راهنمایی شهر قم با روش نمونه گیری  خوشه ای تصادفی انتخاب شدند. برای دستیابی به نتایج از پرسشنامه های سبک های هویت (ISI-6G)، (برزونسکی، 1989) و پرسشنامه ی بهزیستی روانی بزرگسالان مک کامینز (2002) استفاده شد. در تحلیل آماری از نرم افزار18 SPSS  برای شاخص های توصیفی و استنباطی از جمله همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام استفاده گردید.
یافته ها: تحلیل داده ها نشان داد که بین سبک هویت اطلاعاتی و هنجاری با بهزيستي روانی و تعهد هویت در سطح معناداری 01/0P< رابطه مستقیم وجود دارد و بین سبک هویت سردرگم با بهزيستي روانی و تعهد هویت در سطح معناداری 05/0P< رابطه معکوس معنادار وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام هم نشان داد که سبک هویت هنجاری و تعهد هویت دو متغیری بودند که به خوبی توانایی پیش بینی بهزیستی روانی 1 و 2 را داشتند. بهزیستی روانی 1 و 2 هرکدام جداگانه بوسیله رگرسیون گام به گام پیش بینی و مورد تحلیل قرار گرفته است.
 نتیجه گیری: این تحقیق همسو با اکثر تحقیقات بوده و بیانگر وجود ارتباط بین انواع سبک های هویت، تعهد هویت و بهزیستی روانی می باشد.
 واژه های کلیدی سبک های هویت،تعهد هویت،بهزیستی روانی،دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی، شهر قم 

بازگشت